Търсене
Close this search box.

Знание и реалност: модели, методологии и евристики

Секцията е част от направление “Знание и реалност” в структурата на института.

Секцията е с подчертано интердисциплинарна насоченост на изследванията си със синергията им да е създаване на философски, социологически и науковедски модели за описание на знанието и реалността, обяснение на връзките им, философско-методологични анализи, очертаване евристики, научни стратегии и т.н. Резултатите имат както чисто теоретично, така и приложно значение, свързано с потребностите на научното и общественото развитие. Изследването на знанието и реалността е тясно свързано с разработването на подходящи методологии и евристики, които поради своето значение сами са обект на изследване. Моделите  на знанието и реалността, методологиите и евристиките са предмет на разработка както от страна на философи, така и от страна на науковеди, социолози на науката и на познанието, а в перспектива и от други специалисти.

Проекти:

„Взаимодействието на онтологията и епистемологията във философията на математиката през 21 век“
Тригодишен научен проект  за съвместна работа по линия на двустранното сътрудничество на БАН с Валония (по линия на ЕБР) с колектив от Университета в Лиеж, Белгия, за 2014-2016. Ръководител на българския колектив по проекта е проф. дфн Веселин Петров, а участници от българска страна – доц. д-р Енгелсина Тасева, доц. д-р Марина Бакалова и доц. д-р Росен Люцканов (от секция „Логически системи и модели“). Проектът е продължение на няколко предишни подобни проекти със същия колектив белгийски колеги.

„Рационалността в науката и метафизиката“
Научен проект  за съвместна работа по линия на двустранното сътрудничество на БАН със Словашката академия на науките, с колектив от Института по философия на Словешката академия на науките за 2015 – 2017 г. Ръководител на българския колектив по проекта е проф. Веселин Петров, а участници от българска страна са доц. д-р Енгелсина Тасева, доц. д-р Марина Бакалова, гл. ас. д-р Даниела Иванова, доц. д-р Петя Тодорова и гл. ас. д-р Ивайло Кутов. Проектът е продължение на предишен проект на секцията със словашките колеги.

„Модели, методологии и евристики в съвременния философски дискурс – ІІ част”
Вътрешноинститутски проект (2016 – 2019) с ръководител проф. дфн Веселин Петров и участници: доц. д-р Енгелсина Тасева, доц. д-р Марина Бакалова, доц. д-р Георги Ангелов, гл. ас. д-р Ивайло Кутов, гл. ас. д-р Даниела Иванова, доц. д-р Петя Тодорова и външни участници проф. дфн Димитър Цацов (ВеликоТърновски университет), доц. д-р Георги Белогашев (ВеликоТърновски университет).

Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia и University of Tasmania, Hobart, Australia
Международна българо-австралийска научна мрежа, ръководена от проф. к.ф.н Веселин Петров, в областта на приложната процесуална онтология. По линия на мрежата в момента се изпълнява съвместен тригодишен научен проект “Applying Process-Relational Ontologies to Re-integrate Active Subjects within Contemporary Scientific Models” с ръководител проф. Петров и участници проф. дфн Анета Карагеоргиева (СУ „Св. Кл. Охридски“), Assoc. Prof. Mark Dibben (University of Tasmania, Hobart, Australia), Dr. Cristina Neesham (Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia). Тенденцията е след приключването на този проект мрежата да бъде разширена с участници и от други държави с нов съвместен проект.

„Усъвършенстване на преподаването по философия игражданско образование за (IX–XII клас) чрез развиване на ключови компетентности на учениците“
проект финансиран от Фонд „Научни изследвания“(януари – декември 2023).

Състав

Ръководител на секцията

 

Защитили докторанти: Цветелина Йоргова, Цвета Дончева, Владимир Манолов, Радостина Минина

Проблемна група по ЛОГИКА

Проблемната група по ЛОГИКА (към секция Знание и реалност: модели, методологии и евристики“) е приемник на секция Логика и секция Логически системи и модели.

Интересите на нейните членовете в областта на логиката са ориентирани към изследвания, детерминирани от бързото развитие на некласическите логики като параконсистентните, релевантните и конексивните логики, модалните, многозначните и размитите логики, немонотонните системи, семантиките на възможните и невъзможните светове, теориите на неопределеността, както и техните приложения в епистемологията, онтологията, лингвистиката и компютърните науки. Изследователският интерес е съсредоточен също към: сцецификациите на логическото следване в различни логически теории, теориите на аргументацията и критическото мислене, логическите парадокси, както и към проблеми от история на логиката и др. Във фокуса на изследванията на Проблемната група по логика са различни синтактични и семантични проблеми на класическата и модалната логика, както и важни въпроси от областта на философия на логиката, философия на езика, философия на математиката и други.

Учените от звеното притежават подготовка на най-високо професионално ниво, многократно признато в международната научна общност, както по линия на образованието, така и по линия на специализации, публикации, участия на високи международни форуми, ръководство и партниране по национални и международни проекти. Членовете на звеното имат натрупан опит не само в изследователската, но и в преподавателската дейност.

Членовете на Проблемната група по логика  имат редица публикации, част от които в престижни международни издания, както и добри контакти с водещи университети и академии като Оксфордския университет, Полската академия на науките, Чешката академия на науките, Университета на Ливърпул, Университета на Северна Каролина в Чапъл Хил и др. Членове на Проблемната група по логика  издават първия по рода си в България „Ен­цик­ло­пе­ди­чен реч­ник по ло­ги­ка и семантика” (изд. „Звезди“, 2012г.), като целта е той да се допълва и обновява.

Обучението на докторантите в рамките на Проблемната група по логика е съобразено с действащите в страната законови и подзаконови правни норми. През последните две години са отчислени с право на защита трима докторанти като единият от тях вече е защитил своята дисертация и е придобил образователна и научна степен доктор.

Проекти на членове на Проблемната група по ЛОГИКА през последните 5 години:

♦Проект с Института по философия към Чешката академия на науките на тема: „Некласически логически системи и техните приложения“ (2017-2019 вкл.) с ръководител от българска страна – доц. д-р Доротея Ангелова

♦Проект с Института по философия и социология към Полската академия на науките на тема: „Логически модели, анализи и обяснение в познанието” (2018г.-2021г.) с ръководител от българска страна – доц. д-р Доротея Ангелова

♦Проект на тема Анализ и философско осмисляне на ролята на рода Берон за духовното развитие на България и интегрирането ѝ в световната култура“ (2018г.-2022г.) към Фонд Научни изследвания с ръководител проф. дфн Мартин Табаков

Настоящи проекти на Проблемната група по ЛОГИКА:

♦Проект с Института по философия и социология към Полската академия на науките (ПАН) в рамките на грантовата схема между БАН и ПАН на тема: „Значимостта на логическите модели за съвременната наука“ с ръководител от българска страна – доц. д-р Доротея Ангелова; участници в проекта от българска страна: доц. д-р Росен Люцканов, гл. ас. д-р Елена Цветкова, доц. д-р Кристиян Енчев.

♦Планов проект на гл. ас. д-р Елена Цветкова на тема: „Експериментален подход към понятието за импликатури на разговора“, 2020-2023.

Настоящи членове на Проблемната група по ЛОГИКА

Ръководител