Търсене
Close this search box.

Култура, естетика, ценности

Секция „Култура, естетика, ценности“ към Институт по философия и социология – БАН, направление „Социална активност и светоглед“, е приемно звено на секция „Естетика“ и наследилата я във времето секция „Култура, ценности и морал“ в лицето на естетическия екип в нея.

Специализираният облик на секцията в сферата на естетиката, аксиологията и философия на културата се задава от теоретическия анализ – както в историко-философска, така и в систематична насока – на най-значимите концептуални метаморфози в модерната, постмодерната и съвременната естетически парадигми (естетизация, визуализация, виртуализация, политизиране), както и от анализа на проблемите на съвременната глобализирана култура (киберкултура, културата на изображението, културата на развлеченията, търговската художествена практика и т.н.).

Основните цели на изследователските ни проекти са насочени към изучаването на най-значимите философски проблеми на развитието на съвременната художествена култура и на човешкото възприятие, и приложението на естетическите теоретични конструкции като методическо ръководство – за практическо разбиране на значението на мястото и ролята на културата и изкуството за съхраняването на целостта и ценностите на човешката личност.

Основните области на специализиран опит на секцията са:
Професионална област: Философия – Естетика

Проблемната ориентация на естетическите изследвания е съсредоточена върху аналитичното и критическо тълкуване на разнообразието от културни и естетически феномени, като най-важните особени белези и метаморфози в развитието на модерното и постмодерното изкуство, но и на самото човешко възприятие (гр. аἴσθησις), са изведени на преден план. Тези културни и естетически въпроси на съвременния свят съответстват не само на теоретичните предизвикателства в анализа на естетическия опит и дефиницията на естетиката като наука, художественото творчество, онтологичния статус на съвременното произведение на изкуството, на преобразуваните структури на естетическото възприятие в резултат от технологизацията на всекидневието, – но и на належащите социални потребности от разработването на адекватни критерии за оценка на художествената практика, методология на анализа на изкуствата, естетическите измерения на художествения вкус. Интегралният и интердисциплинарен характер на изследванията ни позволява да се комбинират теоретичните въпроси със социалната актуалност и значение.

Изследователските проекти на секцията в тази професионална област, както колективни, така и индивидуални, са посветени на по-общи и по-частни проблеми от спектъра на философия на изкуството, философия на естетическите ценности и философия на възприятието, които стоят в ядрото на съвременната културна и естетическа ситуация, и адресират техните мотиви, същност и възможни решения в рамките на българския научен контекст.

Професионална област: Философия – Аксиология

Културата и изкуството са такива феномени на развитието на човека, които запечатват в света и в материята – в артефакти, исторически събития и обрати, в произведения на изкуството – етапите на развитие на неговото възприятие, съзнание, светогледни нагласи, духовност и душевност. Затова и философията на ценностите, или още аксиология, е неотменна основа на всички изследователски проекти на секцията, която прави възможна конвергенцията на естетиката и нейните главни предмети – изкуството и възприятието, с изследванията на останалите сфери на опита и културата – етика, религия и наука.

Професионална област: Философия на културата

Тази професионална област е застъпена в рамките на проектите на изследователския екип като рефлексия и дълбочинен анализ на предпоставките, процесите и резултатите на културните феномени както в диахронен, така и в синхронен аспект. Логическата обвързаност на тази област със сферите на естетиката и аксиологията е продиктувана от факта, че културата е обективация на универсални и частни човешки ценности и световъзприятие – а в най-чиста и устояваща на времето форма тези ценности и светогледи са представени в произведенията на изкуството.

Изследователите в екипа на секцията са експерти на високо ниво, признати както у нас, така и в чужбина, което се вижда от техните различни публикации, участия в престижни международни форуми, изследователски проекти, постоянния семинар „Култура, естетика, ценности“ с международно участие, и др.

Членовете на звеното имат дългогодишен опит и в преподаването във висши училища (СУ „Св. Климент Охридски“, Национална спортна академия „Васил Левски“, УНСС, Лесотехнически университет).

Секцията предлага докторска програма в професионално направление 2.3. Философия – научна област Естетика (05.01.06).

Проекти

Ценностите в изграждането и трансформацията на личността. Процесуално-аксиологическа перспектива
Колективен планов проект към ИФС – БАН
Ръководител: доц. д-р Силвия Борисова
Член на екипа: Милена Попчева, клиничен психолог (Стокхолм, Швеция), независим изследовател по философия
Срок на изпълнение: 01.11.2022 г. – 31.10.2024 г.

Шахматът във визуалните изкуства. Шахматът като концептуална метафора в живописта, фотографията и скулптурата
Индивидуален планов проект към ИФС – БАН
Ръководител: доц. д-р Вяра Попова
Срок на изпълнение: 1.03.2022 г. – 28.02.2025 г.

Идол и гносис у Климент Александрийски, Тертулиан, Ириней Лионски и Лактанций и тяхното значение за модерните теории на символа
Индивидуален планов проект към ИФС – БАН
Ръководител: гл. ас. д-р Галин Пенев
Срок на изпълнение: 01.03.2022 г. – 28.02.2025 г.

Опит за вътрешно определение за изкуство
Индивидуален планов проект към ИФС – БАН
Ръководител: Асист. д-р Никифор Аврамов
Срок на изпълнение: 01.03.2022 г. – 29.02.2024 г.

 

Опит за дълбинна онтология на твореца в изкуството
Индивидуален проект (визия)
Програма за подпомагане на млади учени и постдокторанти към МОН и БАН – сесия 2021 г.
Автор и ръководител: ас. д-р Никифор Аврамов
Научен консултант: доц. д-р Силвия Борисова
Срок на изпълнение: 01.07.–31.12.2021 г.

Пандемията като предизвикателство пред естетиката и изкуствата
Колективен планов проект към ИФС – БАН
Ръководител: гл. ас. д-р Вяра Попова
Членове на екипа: проф. дфн Иванка Стъпова, гл. ас. д-р Силвия Борисова, гл. ас. д-р Галин Пенев, ас. д-р Ива Куюмджиева, д-р Никифор Аврамов, докт. Николина Делева
Срок на изпълнение: 20.10.2020 г. – 20.10.2021 г.

Естетика на тишината и мълчанието
Индивидуален проект №ДФНП-17-175/03.08.2017 г.
Програма за подпомагане на млади учени и докторанти при БАН – 2017 г.
Автор и ръководител: гл. ас. д-р Силвия Борисова
Научен консултант: проф. дфн Иванка Стъпова
Срок на изпълнение: 15.08.2017 – 14.02.2019 г.

Ще спаси ли светът красотата?
Колективен планов проект към ИФС – БАН
Ръководител: проф. дфн Иванка Стъпова
Координатор; ръководител (09.–12.2019 г.): гл. ас. д-р Силвия Борисова
Членове на екипа: проф. дфн Нонка Богомилова, гл. ас. д-р Силвия Борисова, гл. ас. д-р Андрей Лешков, гл. ас. д-р Галин Пенев, докт. Вяра Попова
Срок на изпълнение: 01.07.2016 – 31.12.2019 г.

Състав

Ръководител на секцията
Редовен докторант
Редовен докторант
Редовен докторант
Редовен докторант
Асоцииран член
Секретар