Търсене
Close this search box.

Общности и идентичности

Секция „Общности и идентичности” е създадена през 2008 г. в резултат от сливането на тогавашните секции „Общности и социална стратификация” и „Етносоциология и социална психология”, в които са работили учени като Стоян Михайлов, Минчо Драганов, Николай Тилкиджиев, Веска Кожухарова-Живкова и други.

Научната проблематика на секцията е в области, които са актуални, водещи и значими за съвременната социологическа наука, както и в изследователски полета, свързани с особеностите на българското общество в контекста на глобализацията, глокализацията и членството в ЕС, разбирани като сложни социални процеси на трансформация и постмодернизация, обхващащи всички социални структури, институции, социални групи и слоеве. В теоретическите търсения и научни разработки на учените от секция „Общности и идентичности” се надграждат наследените традиции и съвременните постижения на социологическите, етносоциологическите и социално-психологическите изследвания на предизвикателствата, пред които е изправено съвременното българско общество. В съответствие с националните приоритети в науката (социални взаимоотношения, структури, общности и групи, национална идентичност, история и култура, преоценка на социалните ценности, социално изграждане, образование, проблеми на етническите общности и културно взаимодействие), са определени и водещите области в работата на секцията:

 • Социални групи, общности, социална стратификация и неравенства; Средни класи и слоеве; Елити;
 • Етносоциология и етнопсихология – етнически общности, нация, национализъм, междуетнически отношения и общуване в когнитивен план, етническа толерантност в контекста на представите за собствения и другия етнос, модели на междуетническо общуване; етническо напрежение, етническо сближаване, етническо изключване;
 • Социални дистанции, Ние- и Те-образи, социални представи, предразсъдъци и стереотипи в късната модерност;
 • Идентичности – национална, етническа, и културна идентичности;
 • Историческа социология на национализмите на Балканите;
 • Социална психология, когнитивна психология, сравнителна социокултурна психология – социално общуване, социално познание, интелект, социализация;
 • Демографска политика, миграции и бежанци; флуидна идентичност в контекста на завръщащите се мигранти.
 • Урбанистична социология; взаимоотношения град-село;
 • Социология на селото и на селските общности, регионални неравенства, анализи на аграрни политики и социалния контекст на иновациите в земеделието; градско земеделие;
 • Предприемачество, малък и среден бизнес; предприемачески модели; устойчиво развитие, неформална икономика и заетост;
 • Изследвания на социалния пол;
 • Образование, образователни политики и обвързването им с пазара на труда; неравенства в достъпа до образование по пол, етнос, местоживеене и др.;
 • Стил на живот, модели на потребление и свободно време;
 • Средни класи, локални общности; модели на потребление, стил на живот и социални структури в сравнителна перспектива: България, Япония, Китай и Тайван;
 • Местни празници;
 • Местни ресурси за справяне с кризи, включително и с пандемията от Ковид-19;
 • Историческа социология на социализма и пост-социалистически политики на паметта, социална история и памет за войните на Балканите през ХХ век.
 • Социалният капитал и неговите трансформации;
 • История на социологията;
 • Историческа социология, популизъм, критическа теория;
 • Управление на човешките ресурси;
 • Изследвания на медиите: общностни медии и предавания за ромите, образа на ромите в медиите; полово отзивчива и полово чувствителна комуникация за работещи в общностни медии; пространства на етническо мълчание и междуетнически диалог; храна, хранене, медии;
 • Социология на медицината и здравеопазването; изследвания на детството; изследвания на родителството.

 

Проекти:

2017-2021 „Бежанците в представите на българите – страхове, разбиране и съпричастност, финансиран от ФНИ.
2017-2020 „Градското земеделие като стратегия за повишаване на качеството на живот в градовете“, финансиран от ФНИ.
2018-2021 „LIAISON: Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks“, финансиран по програма Хоризонт 2020.
2018-2019 “Local Communities Religious Festivals in Japan and Bulgaria: Comparative Study”, финансиран от Hakuho Foundation, Япония.
2019-2022 „Антиимигрантски настроения в България“, планова тема.
2019-2022 „Цивилизационни предизвикателства пред България и Европейския съюз: конфликти, рискове и трансформации“, планова тема.
2019-2023 „Етнизация и политизация на ромската идентичност в България“, планова тема.2020-2024 „Местните празници:
ресурс на
 локалните общности за справяне с кризи“, финансиран от ФНИ.
2020-2024 „EFUA: European Forum for Urban Agriculture“, финансиран по програма Хоризонт 2020.
2020-2021 „Is It Possible to Measure Nationalism? Recent Theories of Pervasiveness and Intensity of Nationhood: A Critical Appraisal“, финансиран от Centre for Advanced Study Sofia, стипендия Pforzheimer.
2021-2025  „Balkan History Wars“, Национална научна програма „Вихрен-2021“.
2022-2023  „National Indifference“ as a Modern Phenomenon? Theories of the Pervasiveness and Intensity of Nationalism and Their Application in the Field of Balkan History“, Wissenschaftskolleg zu Berlin.
2022-2023 “Самотата при хората с психични разстройства – социални аспекти на неспособността да се изразява опита”, планова тема.

Urban Agriculture for Improving the Quality of Life
Examples from Bulgaria

Книгата представя резултати от мултидисциплинарно изследване на ефектите на градското земеделие върху социалните, икономическите, екологичните и пространствените аспекти на качеството на живот в град София.

This book presents the findings of a multidisciplinary study on the effects of urban agriculture (UA) on the social, economic and environmental aspects of the quality of life in Sofia – the capital of Bulgaria.

 

„Общности и идентичности: Юбилеен сборник в чест на проф. д.с.н. Таня Неделчева“

Сборникът е посветен на проф. д.с.н. Таня Неделчева, водещ учен в областта на социологията на общностите и етносоциологията, изследовател на идентичностите и дългогодишен завеждащ секция „Общности и идентичности“ в Института по философия и социология при БАН.

Сборник „Местните празници: ресурси, традиции, промени“
доклади от едноименната международна конференция, проведена 5-7 юни 2023.

Секцията организира и провежда редовен уебинар “Общности и идентичности”:

♦ Празник по време на криза: за казусите от Габрово, Вършец и Кости

♦ Рози, лютеница и изгряващо слънце: истории и митове по пътя на брандирането на три фестивала в България

♦ Градско земеделие и качество на живот

Състав

Ръководител на секцията
Задочен докторант
Технически сътрудник