Търсене
Close this search box.

Социален контрол, отклонения и конфликти

Основни изследователски направления:

 • Социални рискове.
 • Престъпност, престъпления от омраза.
 • Дефицити и рискове в детската социализация.
 • Дискриминация и неравенства.
 • Проблеми на уязвими социални групи – млади хора и деца, хора с увреждания, зависими от наркотици, хора живеещи с ХИВ/СПИН, непълнолетни престъпници, деца в риск, бедност и девиантно поведение и др.
 • Миграция.
 • Транснационални семейства.
  Политически партии в България, етнически партии, етнически предприемачи и конфликти.
 • Устойчиво развитие, екологични рискове.
  Технонаука, Индустрия 4.0 и устойчиво развитие.
 • Иновации, високотехнологични инфраструктури и регионално развитие.
 • Информационни технологии и съвременен начин на живот – нови технологии и социални неравенства.

 

Учените от секцията са експерти с висок професионализъм, търсени за съвместни изследвания и експертизи от чуждестранни и български научни организации и държавни институции.

Изследователите от секцията осъществяват активна преподавателска дейност в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, УНСС, Висше училище по сигурност и икономика (Пловдив), РУ „А. Кънчев“, водят курсове в Докторантското училище към Центъра за обучение на БАН.

Секцията предлага докторски програми по социология с конкретизация социални рискове, девиантно поведение, екологични проблеми.

Състав

Ръководител на секцията
Научeн секретар 
докторски програми
Задочен докторант
Задочен докторант
Технически сътрудник

Проекти с външно финансиране от последните години:

Текущи
Личностни и институционални стратегии за превенция и управление на рискове: специфики и детерминанти
. 2021-2024. Фонд Научни изследвания. Ръководител проф. дсн Анна Мантарова.

Приключили
MILIEU: Women, disabilities and inclusion. Scientific excellence in Bulgaria
, Horizon 2020,2021-2023. Координатор на проекта и ръководител на българския екип доц. д-р Люба Спасова. https://milieu-h2020.eu
Интензифицираните имиграционни процеси в ЕС: социетални реакции в българското и полското общество. Международен проект с Полша. Ръководител Л. Спасова. 2018-2020г.
Социална среда и девиации: устойчиви зависимости и ситуативни влияния. Социални девиации в условията на интензивни миграционни процеси. 2016-2021г. Фонд Научни изследван. Ръководител проф. д.с.н. Анна Мантарова.
Радикализиране във всекидневието: фактори и механизми за нормализация на радикалността и насилието сред младежи. ФНИ, 2016-2019. Ръководител доц. д-р Люба Спасова.
Радикализация и престъпления от омраза в съвременното българско общество, финансиран по конкурс за млади учени на БАН. 2016-2017. Ръководител доц. д-р Люба Спасова.
Социетални реакции към български и полски мигранти във Великобритания след 2004 година – съвместен проект на БАН и ПАН, 2015-2017, Ръководител доц. д-р Люба Спасова.

Основни публикации

Колективни монографии
Миграция. Девиации. Рискове. София 2021, Изд. Сноумод.
Етнически измерения на социалната интеграция, ОМДА, 2013. ISBN 978 954 9719-28-4, 2013.
Социализация и девиантно поведение, ОМДА, ISBN 978-954-9719-30-7, 2013.
Непълнолетните и насилието, София, Институт по социология. ISBN 978-954-9719-18-5.

Колективни сборници
Устойчиво развитие: интер- и интрагенерационни аспекти. София, Авангард прима. 2020.
Принудителната миграция: регионални и национални измерения на глобален проблем   Изд. Авангард прима, 2018.
Измерения на екологичната култура. Изд. Аля, 2012.
Екологичната култура в модернизиращото се общество. С., Изд. Авангард прима, 2010.
България в ЕС: социални предизвикателства. Институт по социология и Фондация „Фр. Еберт”, София, 2009.
Евроинтеграцията на България. Социологичски ракурси. София, 2008.
България в ЕС: очаквания и реалности. Фондация „Фр. Еберт”, Институт по социология, НЦИОМ, София, 2008.
Евроинтеграция и устойчиво развитие. Фондация „Фр. Еберт”, Институт по социология, София, 2007.
Предизвикателства на европейската перспектива. София, 2006. ISBN-10: 954-8465-49-3
Българското общество пред присъединяване към ЕС. Фондация „Фр. Еберт”, Институт по социология, София, 2006.
Евроинтеграцията на България: проблеми и перспективи. София, 2005.

Монографии
Иванчева, Л. Феноменът технонаука. Социално, етическо и философско осмисляне. София: Издателство на Техническия университет, 2021.
Мантарова А., Е. Багреева, Ст. Наумова. Девиации и престъпност: устойчивост и динамика на детерминантите. София, Изд. Авангард Прима, 2020.
Спасова, Л. (2019). Престъпленията от омраза. Механизми за нормализация на социално обусловената омраза. [Hate crimes. Mechanisms for normalization of socially induced hatred] София, Авангард Прима.
Попова, А. Дефицити в социализацията на деца от семейства на работещи в чужбина родители. СНОУМОД ДФ, София, 2019.
Cholakov, P. Ethnic Entrepreneurs Unmasked: Political Institutions and Ethnic Conflicts in Contemporary Bulgaria, Ibidem Press (distributed by Columbia University Press), 226 p., Stuttgart, Germany [in English], 2018.
Златанова, В. Изследвания на девиантното поведение. Изд. Авангард Прима, София, 347 стр. ISBN 978-619-160-760-0; 2017.
Мантарова, А. Екологични проблеми и устойчиво развитие. София Авангард Прима, 2015.
ВЗлатанова, В. Стареене и неравенства, ОМДА, 111стр. ISBN 978-954-9719-83-3.
Златанова, В. Стареенето на населението: социологически дискурси, Изд. Авангард Прима, София, 193 стр. ISBN 978-619-160-519-4; 2015.
Буджева Р., Петкова К. Лица зад маската (Стигмата през погледа на хората живеещи с ХИВ/СПИН), София, 2014.
Мантарова, А. Екологични рискове в трансформиращото се общество. София, Акад. издат. „М. Дринов“, 2014.
Спасова, Л. Девиантни модели на участие в местната власт, АИ „Проф. Марин Дринов”, София, 2013.
Буджева, Р., Петкова, К. Бедност и девиантно поведение при децата. Издателство Омда, 2013.
Мантарова, А. Престъпност и социална трансформация. София, Издат. „Кота“, 2001