Търсене
Close this search box.

Социални теории, стратегии и прогнози

Секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ е единственото експертно научно звено, в системата на БАН, извършващо прогностични анализи, чиято дейност е насочена към изследвания на бъдещето. Секцията има за цел да изследва общите характеристики на съвременните общества, динамиката на тяхното развитие, да разработва нормативни и дескриптивни прогнози, анализ на рисковете и перспективите на дигиталните технологии, изкуствения интелект и синтетичната биология.

Изследователите работят по актуални за България, Европа и света проблеми, породени от новите идеи, технологии, социално-икономически, екологически, геополитически, етно-религиозни и културни предизвикателства.

Секцията провежда интердисциплинарни и трансдисциплинарни изследвания в следните изследователски полета:

  • Социална философия
  • Политическа философия
  • Философия на изкуствения интелект и възникващи технологии
  • Геополитика и изследвания на сигурността
  • Медии, култура и образование
  • Философия на икономиката и правото

Към секцията функционира Проблемна група по „Религия и сигурност“ (философия на религията и социални трансформации) с ръководител проф. д.ф.н. Богдана Тодорова. Работата й през последните години е фокусирана върху традиционни религии (различни християнски деноминации и ислям) в Европа, Черноморския регион и Централна Азия; роля и участие на религиите в социалните трансформации; изследвания свързани с бъдещето на религията.

Учените от звеното са експерти на високо професионално ниво, признати у нас и в чужбина по линия на публикации, специализации, организация и участия в престижни международни форуми, научни проекти, и в различни национални и международни изследователски мрежи (MILEMIUM PROJECT, Network of Excellence: Religion on the Balkans).

Членовете на звеното имат дългогодишен опит и в преподавателската дейност  (УНСС, НАТФИЗ, СУ, НБУ, ВУ).

Секцията предлага докторантски програми на Европейско ниво на обучение по направление 2.3 Философия, Научна специалност 1/Философия на културата, политиката, правото и икономиката, 2/ Философия на историята, по утвърден Учебен план към ЦО на БАН.

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ:

На 15 май 2023, в Централния военен клуб, в София се проведе конференция, организирана от Секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ (ИФС-БАН), съвместно с Конфедерация на обществените организации от сигурността и отбраната, Балканският институт за стратегически прогнози и управление на риска, Институтът за икономика и международни отношения. Внимание беше отделено на нарастването на военно-политическия компонент в отношенията между държавите, който поставя и съвсем нови изисквания към техните военни доктрини. Разгледани бяха японската отбранителна доктрина и създаването на новия антикитайски алианс AUKUS. Разгледани бяха стратегиите на ЕС, НАТО, САЩ, Япония, Русия, Индия и Китай. Какви са стратегическите цели и тактики на хибридната война (кибератаки, дезинформация, подривна дейност, операции под прикритие и др.? Какви следва да са акцентите в новите военни доктрини на европейските държави и на България, и притежават ли те ресурси да изградят надеждна отбранителна система бяха сред дебатираните теми.

 

 Престижно участие на доц. д-р Мариана Тодорова, с лекция изнесена на 22 април 2023 г.  на Третата годишна конференция на Станфордския университет,  посветена на рисковете  и изкуствения интелект (3rd Annual Stanford Existential Risks).

На 24 април 2023 г. Секция „Социални теории, стратегии и прогнози“, Балканският институт за стратегически прогнози и управление на риска и Фондация „Комуникации и култура“ организираха четвъртата национална конференция по медийна сигурност на тема: „Медиите и войната (журналистически стандарти и отговорности при отразяване на кризи и военни конфликти)“. Повече информация е достъпна тук и тук.

ПРОЕКТИ:

2021-2023. Преосмисляне на българското образование в контекста на 21 век, р-л доц. д-р Христина Амбарева.

2019-2022. Цивилизационни предизвикателства пред България и Европейския съюз (конфликти, рискове и трансформации), р-л проф. дфн Борислав Градинаров.

2018-2021. Настоящи и бъдещи перспективи на социално-хуманитарните, научни и културни връзки между Азербайджан и България, р-л проф.дфн Богдана Тодорова (ЕБР).

2016-2018. Democratization, religious identity and fundamentalism in Romania and Bulgaria, р-л доц.дфн Богдана Тодорова (ЕБР).

2016-2017. Балканите и мигрантската криза в контекста на трансформацията на Европейския граничен контрол. Проект по Програма за подпомагане на младите учени. Участници:  доц. д-р Борислав Градинаров (научен ръководител), гл. ас. д-р Благовеста Николова (млад учен).

2015-2018. България в Европейския съюз – изводи, конфликти, рискове и перспективи. Вътрешноинститутски колективен научен проект. р-л доц. д-р Борислав Градинаров.

2015-2017. Culture and Values in Late Modernity, р-л доц. д.ф.н. Богдана Тодорова (ЕБР).

Състав

Ръководител на секцията
Заместник-директор
Зам. председател
Редовен докторант
Редовен докторант
секретар