Търсене
Close this search box.

Общество на знанието: наука, образование и иновации

Секция “Общество на знанието: наука, образование и иновации” обединява интелектуалния потенциал и научните традиции на секция “Общество на знанието” от Института по социология и на секции “Научна и иновационна политика” и „Потенциал на науката и наукометрия” от Центъра по наукознание и история на науката при БАН. И в новосъздадената секция продължава да съществува Групата по социология на технологиите. Сътрудниците на секцията осъществяват теоретични и емпирични социологически и науковедски изследвания с фундаментален и приложен характер.Най-важните изследователски полета в работата на Секцията и Групата са следните:- трансформация на научната рационалност в условията на глобализиращото се общество; парадигмални промени в социологическото изследване на науката и образованието; епистемологичният поврат от епохата на “късната модерност” и еволюцията на социалния порядък; изграждането на “общество на знанието” и променящите се взаимоотношения между наука и публика в новите условия; – социология на образованието, българската наука и образователните институции в процеса на обществената ни модернизация и приобщаването ни към Европейския съюз; нарастващ социален натиск за образование през целия живот; процеси на интеграция на универсални етични стандарти в научната политика; – променящи се модели на научно творчество, Аз-идентичност и научна специализация в процеса на глобализацията; – дисциплинарно изграждане на социологията, социология на науката, социология и икономика на технологичната иновация в социалистическите и постсоциалистическите общества, научно-технологична политика и управление на техническата промяна; етнографски изследвания на хетерогенните общности в науката и технологиите; – видоизменящ се профил на социалните конфликти в съвременната епоха и нови стратегии за преодоляване на несъвместимостта на познавателните интерпретации от страна на противодействащите социални актьори; – образователни неравенства, ефективност на публичните политики в гарантиране на достъп до качествено образование на индивиди с различен социален произход; взаимната зависимост между социален произход и пол, от една страна, и образователни, жизнени и подоходни шансове, от друга; – процеси на производство, разпространение и използване (трансфер) на научните и технологичните резултати и трансформация на организациите в обществото, основано на знания; – организация и управление на науката; – изследване и моделиране на научното развитие; – оценка на научните изследвания и организации, включително с наукометрични методи; – еволюция на научните, образователните и иновационните системи и на политиките спрямо тях; – влияние на съвременните тенденции на интернационализация и глобализация върху научните изследвания, образователните системи и иновационните процеси и въздействията им върху качеството на труд и живот; – човешки, материални и информационни ресурси на науката и образованието.

Състав

Ръководител на секцията
Социолог
Заместник-директор
координатор
Председател ОС
Редовен докторант
Редовен докторант
Редовен докторант
Редовен докторант
Задочен докторант
секретар