Търсене
Close this search box.

Национална конференция на тема: „Факторна детерминираност на „икономиката в сянка“ в представите на българското общество: емпирично изследване, резултати, интерпретации и препоръки за политики“

Уважаеми колеги,

 

Центърът за социални емпирични изследвания, Институт по философия и социология – БАН организира на 02.06.2023 г.
Национална конференция на тема: „Факторна детерминираност на „икономиката в сянка“ в представите на българското общество: емпирично изследване, резултати, интерпретации и препоръки за политики
“.

Националната конференция има за цел да представи резултатите и аналитичните продукти от научноизследователската дейност, осъществена през периода 2020 – 2023 г. по финансирания от Фонд „Научни изследвания“ фундаментален научно изследователски проект на тема: „Факторна детерминираност на „икономиката в сянка“ и подходи за ограничаването й в българското общество“ (Договор КП-06-Н35/9 от 18.12.2019 г.)

В рамките на проекта е осъществена богата теоретична, методологическа и научно изследователска дейност, в това число е проведено национално представително изследване сред българското население на тема: „Факторна детерминираност на „икономиката в сянка“ в българското общество“ (обем на извадката 1800 единици). В търсене на дълбочина, емпирични доказателства и аргументиран академизъм, са реализирани изследвания с качествени методи (дълбочинни интервюта и експертни оценки). Обобщавайки получените резултати, за пръв път в България е изчислен Индекс на толерантността на населението към „икономиката в сянка“ (Shadow Economy Tolerance Index – SETI). Индексът е специално конструиран за целите на изпълнявания проект.

Резултатите от проведените изследвания, както и изчисления индекс SETI, ще бъдат представени в рамките на планираната Национална конференция. Конференцията има характер на заключителен научен форум, който публично анонсира резултатите от реализираните научно изследователски дейности по цитирания проект, и заедно с това провокира по-обща научна дискусия върху „икономиката в сянка“ – генезис, възникване, обхват, включеност на българското население в различните сенчести практики, възможности и подходи за ограничаване на „икономиката в сянка“ в българското общество.

Реализираният научно изследователски проект е първият по рода си сериозен и целенасочен научен (социологически и социалнопсихологически) опит за фундаментално изследване и обяснение на „икономиката в сянка“ от гл.т. на факторите, които я обуславят, и влиянието й върху националната икономика и социалните отношения. Проектът предлага социологическа реконструкция (по Хаджийски) на проявленията на „икономиката в сянка“, като акцентите се поставят върху 1) изучаване на факторната детерминираност на „икономиката в сянка“, включително мотивите на хората за включване в сенчести практики и 2) възможностите за нейното ограничаване чрез адекватни управленски и други подходи. На основата на спецификите в нагласите и отношението на различните генерации (млади хора, хора в активна трудова възраст и хора в предпенсионна и пенсионна възраст) към сенчестите икономически практики, се анализира мотивацията на българина за участие в сенчести практики и се открояват социално икономическите последствия от това. Проектът изучава и обяснява: 1) различните нива на толериране на „икономиката в сянка“; 2) различната степен на готовност за участие в сенчести икономически практики; 3) факторите и мотивите, водещи до прилагане на сенчести икономически практики. В резултат от това проектът: 1) конструира работещи интерпретативни схеми на икономическото поведение на съвременния българин и 2) препоръчва конструктивни подходи и мерки за редуциране сенчестите икономически практики сред различните възрастови групи.

Каним за участие в Националната конференция изследователи, учени, преподаватели, студенти, анализатори и всички тези социални учени (теоретици и практици), които проявяват интерес към емпиричното изучаване на „икономиката в сянка“ и нейното концептуално осмисляне.

Заявки за участие в Националната конференция се приемат до 23.05.2023 г. на и-мейл адрес: . За повече информация, моля обръщайте се към техническия организатор на конференцията Любка Илиева, тел. 0888 294549.

Изисквания към докладите/ презентациите: всеки участник ще има 15 мин. за представяне на доклад или презентация. Докладите да бъдат в обем до 10 страници.

Докладите от Националната конференция ще бъдат издадени в Сборник от Академичното издателство на БАН.

Планира се Конференцията да се проведе присъствено, но в случай на увеличен епидемичен риск ще се осигурят възможности за хибриден или изцяло онлайн формат.