Търсене
Close this search box.
share-4

Национална научна инфраструктура SHARE ERIC България

 

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ИНФРАСТРУКТУРА „SHARE ERIC БЪЛГАРИЯВ РАМКИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПЪТНА КАРТА ЗА НАУЧНИ ИНФРАСТРУКТУРИ 20202027 Г.

 

Институтът по философия и социология при Българска академия на науките (ИФС-БАН)   е координатор   на   национален   консорциум   „SHARE   ERIC България”   на   научната   инфраструктура

„Проучване на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – SHARE) в партньорство със СУ „Св. Климент Охридски, финансирана от Министерство на образованието и науката (МОН), в качеството на финансов координатор на Националната пътна карта за научна инфраструктура 2020-2027 г. (НПКНИ).

В екипа на ИФС-БАН през 2024 година участват доц. д-р Екатерина Маркова (нац. координатор), доц. д-р Габриела Йорданова, докторант Анна Цачева и Диана Ненкова. Екипът на СУ „Св. Климент Охридски”, ръководен от проф. д. икон. н. Желю Владимиров, създава университетски учебни програми за бакалаври и магистри на основата на лонгитюдни панелни данни от SHARE.

В рамките на консорциума SHARE ERIC Bulgaria (август 2018г. – август 2019г.) е създаден Специализиран научноизследователски и приложен SHARE-България център, за да се подпомага използването  на  базата  данни  SHARE  и  на  ИКТ-базирани  системи  и  модели  в  SHARE.  Центърът предоставя възможности за обучение на студенти, докторанти и експерти за работа с панелни национални и международни данни; за обработки, изчисления и експертни анализи; за координиране, адаптиране и организиране на набирането на панелни данни в рамките на SHARE и др. През 2020 г. е създадена нова зала за хибридно обучение „SHARE-център“ в СУ „Св. Климент Охридски“.

Специализираният научноизследователски и приложен център SHARE-България с разпределените си в ИФС-БАН и СУ зали работи активно със студенти, докторанти и експерти за работа с данни от  SHARE, консултира при подготовка на  магистърски тези и  дисертации, и подготвя научни публикации. Провеждат се вече традиционните за центъра SHARE-ERIC България специализирани семинари за учени и докторанти за работа с данни от SHARE, които се радват на сериозен интерес и през

2023  г.  Научно-изследователските дейности  на  екипа  от  СУ  през  2023  г.  включват  обновяване  на докторантския курс и ново заглавие – „Качество на живот в информационното общество“, обучение на магистри в курса по „Информационни системи и технологии“ от магистърската програма по Бизнес администрация с използване на учебни казуси и примери, базирани на получени данни по проекта SHARE, както и обновяване на учебни казуси, нови обучителни материали в курса „Аналитичен инструментариум за големи масиви от данни в бизнеса“.

През 2022 година успешно приключи теренната работа на  SHARE 9-та вълна и се провежда

активна подготовка на 10-та вълна, която продължава през 2023 и 2024 година.

 

Период: 2018 г. до момента

Контакти: доц. д-р Екатерина Маркова, координатор на националната инфраструктура

Резултати от проекта са достъпни на адрес:  https://share-eric-bulgaria.bg/

„Европейски „градове на водата“: сравнителни аспекти на регионалното развитие на случаите на Виши, Франция и Велинград, България“.

Проектът проучва социалните и културните измерения на минералната вода и термалното наследство като ресурс, подложен на процес на комодификация в България и Франция. Срок за изпълнение 12.2021-04.2024