НАЦИОНАЛНИ

 

Национална пътна карта

 

Европейско социално изследване (ЕСИ) В България ЕСИ се провежда от Консорциум ESS ERIC – Bulgaria (основан 2018), който обединява шест организации: Университет за национално и световно стопанство (УНСС), Институт по философия и социология при Българска академия на науките (бивш Институт за изследване на обществата и знанието), Национален статистически институт (НСИ) , Българска социологическа асоциация (БСА) , Агенция за социални анализи (АСА) и Съюз на икономистите в България (СИБ). Консорциумът е включен в Националната пътна карта на България за научни изследвания от 2018 година.

 

Национална научна инфраструктура „SHARE ERIC България”Институтът по философия и социология при Българска академия на науките (бивш Институт за изследване на обществата и знанието) е координатор на национален консорциум „SHARE ERIC България” на научната инфраструктура „Проучване на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа (SurveyofHealth, AgeingandRetirementinEurope – SHARE) в партньорство със СУ „Св. Климент Охридски”. Националната инфраструктура SHARE ERIC България е финансирана от Министерството на образованието и науката (МОН), в качеството на финансов координатор на Националната пътна карта за научна инфраструктура 2017-2023 г. (НПКНИ).

 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

Проект BG05M2OP001-1.002-0008-C01 „Център за интелигентни решения в креативните и рекреативните индустрии“ (ИНКРЕА) е съвместна инициатива на 8 научноизследователски организации, насочена към изграждането на съвременен научен комплекс за подкрепа развитието на една от най-перспективните за увеличаване конкурентоспособността на българската икономика области – креативните и рекреативните индустрии. Период на изпълнение:30.03.2018 – 30.12.2023 г. Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Фонд “Научни изследвания”

 

Местните празници: ресурс на локалните общности за справяне с кризи, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, договор КП-06-Н45/5 от 30.11.2020 г.

JUSTEDU: DYNAMICS OF INEQUALITIES IN PARTICIPATION IN HIGHER AND ADULT EDUCATION: A COMPARATIVE SOCIAL JUSTICE PERSPECTIVE, финансиран от Програма “Вихрен”, Фонд “Научни изследвания”, договор № КП-06-ДВ-2 от 16 декември 2019 г.

Факторна детерминираност на “икономиката в сянка” и подходи за ограничаването й в българското общество, финасиран от Фонд “Научни изследвания”, договор № КП-06-Н3519 от 18.12.2019 г.

Синергия между процесуална философия и елементи на изкуствения интелект в теория на обучението, финансиран от Фонд “Научни изследвания”, договор № ДН 15/9 от 11.12. 2017 г.

Бежанците в представите на българите – страхове, разбиране, съпричастност, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, договор № НД 15/3 от 11.12.2017 г.

НЕКЛАСИЧЕСКА НАУКА И НЕКЛАСИЧЕСКИ ЛОГИКИ. ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ОЦЕНКИ Финансиран от ФНИ (ДН 15/14 от 18.12.2017 г.)

Социална среда и девиации: устойчиви зависимости и ситуативни влияния (социални девиации в контекста на съвременните миграционни процеси) Финансира се от ФНИ по Договор 05-12/15.12.2016г. – Конкурс за фундаментални научни изследвания.

Градското земеделие като стратегия за повишаване на качеството на живот  на градските общности е интердисциплинарен проект на ИИОЗ, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ по договор ДН 05/18 от 17.12.2016 г. и със срок за изпълнение декември 2016 – май 2020 г.