Търсене
Close this search box.

Семинар „Изследване на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа” (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – SHARE) на Консорциум SHARE ERIC България

На 7 март 2019 г. с представители на Министерството на труда и социалната политика се проведе семинар „Изследване на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа” (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – SHARE) на Консорциум SHARE ERIC България в рамките на Националната пътна карта за научни инфраструктури 2017-2023 г. (СПОРАЗУМЕНИЕ № Д01-162/28.08.2018 г.)

Както и при предишните семинари по проекта, екипът от ИИОЗ-БАН представи изследователската мрежа SHARE ERIC и работата в България по Седма и Осма вълна на изследването. Гл. ас. д-р Екатерина Маркова акцентира върху мултидисциплинарния характер на SHARE и извънредно богатата база от документи и публикации, които се предоставят за ползване от изследователи и институции.

Проф. д.с.н. Румяна Стоилова благодари на Златина Карова, Началник отдел „Транснационални научни инициативи“ в дирекция „Наука“ в МОН, която присъства на семинара и използва случая да подчертае ролята на образователното министерство, което е преценило подобаващо ценността на тази научна инфраструктура и е подпомогнало включването ни в нея като страна участничка, както и припознаването на нашия екип като водещ в областта на проучваната проблематика от страна на заинтересовани български институции. С оглед конкретната аудитория проф. Стоилова акцентира върху неизползвания трудов и финансов потенциал на хората над 50 години. Една от препоръките в тази насока е да се работи за повишаване на финансовата култура на тази част от българското население. Обърна внимание, че благодарение на изследователската методика информацията за нагласите на интервюираните се комбинира с данни за здравословното им състояние, което би могло да бъде много полезно при разработването на различни държавни политики и институционални мерки по отношение на хората на 50+ години.  

Гл. ас. д-р Габриела Йорданова разказа на експертите от МТСП за спецификата на теренната работа на проведеното в рамките на Седмата вълна изследване, а доц. д-р Васил Киров се спря на новите моменти, които са залегнали в подготвяната за 2019 г. Осма вълна – изследване на бюджета на времето, нови тестове за когнитивните способности, оценка на възможностите за спестяване и инвестиции, специален модул, посветен на здравеопазването – превенция, здравна грамотност, допълнителни здрави осигуровки.

В заключение гл. ас. д-р Екатерина Маркова провокира аудиторията с петте „мита” във връзка със застаряването на населението, които невинаги отговарят на действително протичащите в обществото процеси: че възрастните хора не трябва да работят, защото не са здрави вече; че са по-малко ефективни на работното място; че животът след пенсионирането е безпроблемен; че с оставането им на пазара на труда те са препятствие пред навлизането и реализацията на по-младите поколения; по повод нарастващата тревога от демографски промени подчерта, че е по-добре те да се изследват, за да се познават – това ще позволи негативните им последици да се смекчат. Описа и някои от политиките, които са разработени и въведени в различни страни на основата на резултатите от SHARE.

От името на колегията от МТСП д-р Теменужка Златанова, началник на отдел „Жизнено равнище и демографска политика”, благодари за полезната презентация. Несъмнено богатството на представената информация изисква по-внимателно осмисляне и ориентация в предоставяните от изследователската мрежа възможности за анализи и изводи. Някои от присъстващите веднага оцениха като интересна и полезна за тях проблематиката за ранното пенсиониране, съответно позитиви и негативи, както и дълготрайната грижа. Така беше поставено ползотворно начало за бъдеща съвместна работа.

Покана за участие в кръгла маса „Философски практики и приложно философстване“

  Секция „Етически изследвания“ към ИФС-БАН, катедра „Философия“ на ФФ, СУ „Св. Кл. Охридски“, Център за философия с деца към СУ „Св. Кл. Охридски“ и Асоциация на преподавателите по философия

Семинар на тема: „Мултисензорност за достъпност в архитектурата. Архитектура, която да видим, чуем и докоснем“

Имаме удоволствието да Ви поканим на предстоящ семинар в две части на тема „Мултисензорност за достъпност в архитектурата. Архитектура, която да видим, чуем и докоснем“ с лектори доц. д-р Кристина