Търсене
Close this search box.

Нова книга в престижно западно издателство

Нова книга в престижно западно издателство

Излезе от печат книгата Dynamic Being: Essays in Process-Relational Ontology в престижното издателство Cambridge Scholars Publishing под съ-редакцията на нашия колега проф. Веселин Петров. Виж http://www.cambridgescholars.com/dynamic-being
Това е обемисто издание, посветено на развитието на теорията на динамичните и процесуалните онтологии, както и на редица приложения на тези онтологии в различни области на науката. Книгата е предимно философска, но и с интердисциплинарен характер. Автори са видни онтолози и специалисти в различни области на науката от цял свят. Радостното е, че сред тях има и български автори: освен проф. Веселин Петров (ИИОЗ), това са също и доц. Росен Люцканов (ИИОЗ), проф. Димитри Гинев (СУ), проф. Димитър Вакарелов (СУ) и проф. Галя Ангелова (БАН).
Да им пожелаем на добър път и нови успехи!

petrov

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване