Търсене
Close this search box.

Нова книга Диалектическият Логос на религията

penov1

penov2

 

Дфн. д-р Стефан Пенов
Диалектическият Логос на религията
( РЕЛИГИОЗНАТА ФИЛОСОФИЯ НА
АБРАХАМИЧНИТЕ РЕЛИГИИ)
(פּענאָו ש א ל ת י א ל)
(יהﬢות ו ת. ﬢ – ו גות.ה ל אברהם)

© Стефан Пенов – автор – 577ל ת י א ל – 5 א ש
Д-р Севделина Николова – редактор.
Рецензенти: проф.дфн.Петко Ганчев;
проф.д-р Антони Хубанчев
проф.д-р Александър Гънгов.
Издателство: ПРОПЕЛЕР.
ISBN: 978-954-392-308-3
София 2015

Съдържание

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване