Търсене
Close this search box.
978-3-031-14109-6 ii

Нова книга с отворен достъп в престижното международно издателство Palgrave Macmillan, в която участват колеги от ИФС-БАН

С най-голямо удоволствие искаме да Ви съобщим, че преди броени дни беше публикувана книгата Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage in Europe | SpringerLink с отворен достъп в престижното международно издателство Палгрейв Макмилан.

Тази книга съдържа глави, базирани на резултати от проекта „Стимулиране на ученето през целия живот за изграждане на включваща и социално чувствителна Европа” – ENLIVEN (2016-2019), в който ИФС-БАН беше партньор от България: Horizon 2020 – ENLIVEN – Encouraging Lifelong Learning for an Inclusive and Vibrant Europe (h2020enliven.org)

Книгата интегрира теоретични и емпирични перспективи от социалните и компютърните науки и се фокусира върху потребностите на младите хора от усъвършенстване на придобитите и от усвояване на нови знания и умения. Използвайки иновативни качествени и количествени методи, авторите възприемат критична гледна точка към доминиращите образователни политики в Европейския съюз и Австралия. Изследвани са опитът на „уязвимите“ млади възрастни от участие в програми, предназначени да подобрят тяхната „способност за заетост“, и това как на базата на политиките, насочени към повишаване на „уменията за работа“, може да се формулират идеи за преосмисляне на същността и организацията на образованието и обучението. Анализите показват защо само някои предоставени възможности за обучение са полезни за хора с ниско образование, защо пазарът на труда и образователните институции имат толкова голямо значение, кои за факторите на микро и макро ниво, които стимулират или възпрепятстват включването в продължаващо обучение, как образованието на възрастни може да даде възможност и да разшири свободата на действие на хората, както и какви са предизвикателствата пред използването на изкуствен интелект при изготвянето на политики за учене през целия живот. Специално внимание е отделено и на ключовото значение на обучението на работното място за развитието в на организациите и професионалната реализация на хората, а също и на ролята на управлението, синдикатите и социалните движения за обучението на младите възрастни. Един от основните изводи е, че младите възрастни, особено тези в неравностойно положение, участват повече в образование и обучение, ако това обучение е демократично организирано и се основава на трайни и приобщаващи институционални модели и когато работните места насърчават и възнаграждават придобиването на нови умения. Книгата предлага богатство от теоретични идеи, емпирични анализи и критически рефлексии, които могат да представляват интерес както за както за социалната и хуманитарната академични общности, така и за ангажираните с политиките в областта на образованието и широката общественост.

Проф. Пепка Бояджиева е сред редакторите на тази книга и е съавтор на две от главите в нея. Тя беше ръководител на българския екип по проекта ENLIVEN по Хоризонт 2020. Проф. Васил Киров, Проф. Румяна Стоилова и доц. Петя Илиева-Тричкова бяха ключови изследователи в проекта и са съ-автори на няколко глави. По-конкретно, главите, в които има българско участие са:

Boyadjieva, P., Ilieva-Trichkova, P. (2023). Adult Education as a Pathway to Empowerment: Challenges and Possibilities. In: Holford, J., Boyadjieva, P., Clancy, S., Hefler, G., Studená, I. (eds) Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage in Europe. Palgrave Studies in Adult Education and Lifelong Learning (pp 169–191). Palgrave Macmillan, Cham. Adult Education as a Pathway to Empowerment: Challenges and Possibilities | SpringerLink

Holford, J., Boyadjieva, P., Clancy, Sh., Hefler, G., and Studená, I. (2023). Adult Education, Learning Citizens, and the Lessons of Enliven. In: Holford, J., Boyadjieva, P., Clancy, Sh., Hefler, G. and Studená, (Eds.) (2023). Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage in Europe (pp. 405-426). Palgrave MacMillan. Adult Education, Learning Citizens, and the Lessons of Enliven | SpringerLink

Stoilova, R., Boeren, E., Ilieva-Trichkova, P. (2023). Gender Gaps in Participation in Adult Education in Europe: Examining Factors and Barriers. In: Holford, J., Boyadjieva, P., Clancy, S., Hefler, G., Studená, I. (eds) Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage in Europe. Palgrave Studies in Adult Education and Lifelong Learning (pp. 143–167). Palgrave Macmillan, Cham. Gender Gaps in Participation in Adult Education in Europe: Examining Factors and Barriers | SpringerLink

Kirov, V., Estevez-Gutierrez, A.I., Elexpuru-Albizuri, I., Díez, F., Villardón-Gallego, L., Aurrekoetxea-Casaus, M. (2023). Organisational and Individual Agency in Workplace Learning in the European Metal Sector. In: Holford, J., Boyadjieva, P., Clancy, S., Hefler, G., Studená, I. (eds) Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage in Europe. Palgrave Studies in Adult Education and Lifelong Learning (pp 299–323). Palgrave Macmillan, Cham. Organisational and Individual Agency in Workplace Learning in the European Metal Sector | SpringerLink