Търсене
Close this search box.

Нова книга CULTURE AND RELIGION IN THE BALKANS – PHILOSOPHICAL APPROACHES

20151012_202824(1) (1)

CULTURE AND RELIGION IN THE BALKANS – PHILOSOPHICAL APPROACHES

Publishing House of the University of Bucharest, Bucharest, 2015, 400p.

Editors: Mihaela Pop, Oana Serban

ISBN 978-606-16-0554-5

Настоящият сборник е реферирано издание на Университета в Букурещ, посветен на тригодишен международен проект по ЕБР – Church and Culture in Romanian and Bulgarian history and nowadays. The Future of Religions in the Balkans, на Румънската Академия и БАН. Научният екип от румънска страна се координира от проф.Алехандру Бобок, член на Румънската Академия и професор във Философския Факултета на Университета в Букурещ. Координатор на проекта от българска страна е доц.дфн Богдана Тодорова – ИИОЗ. Целта на авторите е да се направи по-задълбочен и точен анализ на културата във връзка с религиозните убеждения, характерни за един конкретен регион – Балканите, по-специално България и Румъния. Сборникът включва теоритичен анализ на философски понятия като култура, религия, духовни ценности и предлага методологически подход за изчуване на религията от феноменологична гл.точка. Студиите на английски език са с акцент върху религиозните и културни общности в региона  – православие и католицизъм (Десислава Дамянова и Мариус Йон), ислям (Богдана Тодорова), юдаизъм (Михаела Поп) и бъдещето на религията (Христина Амбарева). Въпреки динамично протичащите процеси и трансформации във връзка с политическите процеси, протичащи в Близкия изток и Западна Европа, сборникът е авторски принос към научните разработки посветени на изследванията на цивилизациите и съвременната глобализация.

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване