Търсене
Close this search box.

Ново изследване осветлява важни специфики от все по-сложния трудов свят

Новите технологии, сегментацията на пазара на труда и сливането на трудов и личен живот правят трудовия свят все по-сложен. Това е фонът, на който е основан Обобщаващия доклад от пан-европейското шесто изследване на условията на труд – European Working Conditions Survey.

  • Тук можете да намерите повече информация за шестото Европейско Изследване за Условията на Труд – European Working Conditions Survey, включително достъп до инструмента за визуализация на данните
  • Тук можете да изтеглите Обобщаващия доклад за шестото European Working Conditions Survey
  • Тук може да намерите обобщаващ доклад на български език
  • Присъединете се към дискусията в Twitter #6EWCS

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване