Търсене
Close this search box.

Нов брой на сп. „Философски алтернативи“

 

 
FAcov3

Списание „Философски алтернативи“ 3/2015

Тема на броя: КУЛТУРА И ЕТИКА

Водещи: Ерика Лазарова и Николай Михайлов

СЪДЪРЖАНИЕ

ПЛУРАЛИСТИЧНИ ПОДХОДИ КЪМ ТЕОРИЯТА НА МОРАЛА

Николай Михайлов – Св. Августин и проблемът за висшето благо

Tatiana Batuleva – The Ethics of Difference and the Two-Subject Culture in the Works of Luce Irigaray

Силвия Минева – Дихотомията морал/право в контекста на свободата като етическа категория

Веселин Босаков – Традиционно и модерно: ислямът в секуларен контекст

САКРАЛНОТО КАТО ФИЛОСОФСКИ ПРОБЛЕМ

Мирослав Бачев – Кантовата философия и опитите върху сакралното на Рудолф Ото

Красимир Делчев – Хегел и Рудолф Ото за святото 22 503

ЦЕННОСТИ И ХУМАНИЗЪМ

Ерика Лазарова – Дуалистичното християнство в немскоговорещия регион

Тодор Цигов – Архитектура, урбанизъм, привидни закони

Андрей Кончаловски – От „Черния квадрат“ към черната дупка

МАРКСИЗМЪТ – ЗА И ПРОТИВ

Иван Кацарски – Философия и социална теория в Кройцнахския ръкопис на Карл Маркс (част 2)

Джордж Райзман – Класическата икономика срещу теорията за експлоатацията

Георги Найденов – Марксизъм и ленинизъм

ЛОГИКА И ФИЛОСОФИЯ

Николай Обрешков – Подходи към формалната феноменология през формалната онтология: историко-философски и историко-логически анализ (част 2)

ФИЛОСОФСКИ РАЗМИСЛИ ПРЕЗ СМЯХ И СЪЛЗИ

Костадин Пампов – Размисли

Веселин Босаков – Епиграми с поука на килограми

 

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване