Търсене
Close this search box.

Нов брой на „Социологически проблеми“

Излезе новият брой на сп. „Социологически проблеми“

2013-3-4

 

Тема на броя:

ВСЕКИДНЕВЕН ЕЗИК И РАЗБИРАНЕ

Водещ на броя: Кольо Коев

ОРДИНЕРНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ: ДВЕ ЛЕКЦИИ НА ХАРВИ САКС

Вършенето ‘да се бъде ординерен’
Харви Сакс

Всерелевантните механизми. Ситуираните дейности. Индикаторите
Харви Сакс

ВСЕКИДНЕВНОТО РАЗБИРАНЕ КАТО ПЕРФОРМАТИВНО СЪБИТИЕ

Социо-логика на всекидневното разбиране: от формулировки към практически формализации
Кольо Коев

Декларацията „Аз знам“
Димитър Вацов

Власт и разбиране в обикновени спорове
Тодор Христов

Биографичното интервю като събитие: прелиминарната фаза
Теодора Карамелска

ЕТОС НА ВСЕКИДНЕВИЕТО И СОЦИАЛНИ ОБЕКТИВАЦИИ

Всекидневен морал. Въпроси с и към Алфред Шютц
Бернхард Валденфелс

Как се ражда социален проблем
Милена Якимова

От а priori към историческо a priori и коментарът. Проблемът за обективацията при Кант през Фуко
Леа Вайсова

ИНТЕРПРЕТАЦИИ И ИДЕНТИЧНОСТ: ЕЗИЦИ НА РАЗБИРАНЕ

Интерпретации на вкуса в езика на виното
Ясен Захариев

Литературната творба: актуализация, идентичност, уникалност
Дарин Тенев

ДЕБЮТИ

Другият като различно и чуждо тяло: преосмисляне на понятието „увреждане“
Боряна Бунджулова

МИНАЛОТО: ИНТЕРПРЕТАЦИИ И ПРЕНАПИСВАНИЯ

„Спасението на българските евреи“ – 70 години война на интерпретациите
Стилиян Йотов

Иван Хаджийски, Живко Ошавков и ние
Петър-Емил Митев

АНТИЦИПИРАНЕ НА БЪДЕЩЕТО: ОТВЪД ПРОЗРАЧНОСТТА НА СОЦИАЛНОТО

В разузнаване на реалното. Новата непрозрачност на социалното при Даниел Инерарити
Бланка Наваро Пардиняс, Люк Виньо

ГОСТУВА НИ УЛРИХ БЕК

„Вярвам, че модерността може да бъде нещо креативно, а не веднъж завинаги установено, както се опитват да ни внушат технократите“
Интервю на Светла Маринова с Улрих Бек

Кризата на Европа
Улрих Бек

ПУБЛИЧНАТА ВИДИМОСТ НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО

Мъртвото човешко тяло в науката и в изкуството – от гледна точка на българското законодателство
Стоян Ставру

Публичното излагане на пластинирани човешки тела между вредата и оскърблението
Ина Димитрова

БЕЛЕЖКИ ПО ПОЛЕТАТА

Човешкото достойнство в медицината
Стилиян Йотов

ОТЗИВИ И РЕЦЕНЗИИ

Депортирането на евреите от Вардарска Македония, Беломорска Тракия и Пирот. Март 1943 г.
Даниела Колева

НОВИ КНИГИ

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване