Търсене
Close this search box.

Нов брой на списание „Философски алтернативи“

New Image

Списание „Философски алтернативи“ 4/2015

Водещи: Камелия Жабилова и Николай Михайлов

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ЕТИЧЕСКИ РАКУРСИ

Ivan Cerovac – Epistemic Value of Public deliberation in a Democratic Decision-мaking Process

Елена Петрова – Етика на грижата: теоретичен подход и проекция

Николай Михайлов – Етика и екология – проблеми на интердисциплинността

 

ОКОЛО ХАЙДЕГЕР

Мартин Хайдегер – Два текста за „преодоляването на естетиката“

Красимир Делчев – Възнамеряваното от Хайдегер „преодоляване на естетиката“ и някои възражения срещу него

Николай Узунов – Взаимоотношението между поезия и философия. (Мартин Хайдегер. Случаят „Хьолдерлин“)

 

О/ПОЗИЦИИ

Галин Пенев – Възможно ли е дуалистично християнство?

Анани Стойнев – По повод един „принос“

Ерика Лазарова – За една „ария на клеветата“

 

ИНТЕЛИГЕНТНИЯТ ДИЗАЙН – PRO & CONTRA

Христо Гагов – Има ли Разум във вселената? Интелигентният дизайн – играч без акредитация на терена на теоретичната биология

Лилия Гурова – Интелигентният дизайн: какво той е и какво не е и как обикновен непрофесионализъм компрометира родната философия (и наука)

 

100 ГОДИНИ ОТ ОБЩАТА ТЕОРИЯ НА ОТНОСИТЕЛНОСТТА НА АЛБЕРТ АЙНЩАЙН

Anguel S. Stefanov – What Was Einstein’s „Biggest Mistake in Life“?

 

БЪЛГАРСКИ ФИЛОСОФСКИ АРХИВ

Александра Трифонова – Размисли на Леонард Нелсон за етичното и религиозното светоразбиране в превод на Валентина Топузова-Торбова

 

КНИГИ

Татяна Батулева – Етика и развитие : един български прочит

Вяра Николова – Евристичен поглед върху историята

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване