Търсене
Close this search box.

Нов брой на списание „Философски алтернативи“

Списание „Философски алтернативи“ 5/2016

 

%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%86%d0%b0-5-2016Тема на броя: ВЛАСТ, ИДЕОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ

Водещи: Димитър Ганов и Валери Личев

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ГОСПОДСТВОТО: ГРАНИЦИ И ТРАНСФОРМАЦИИ

Петър Чолаков – Жан от Париж за собствеността и съпротивата срещу властта

Ива Куюмджиева – Идеологията като комплекс от структури и идеологиите като разкази

Христо Проданов – Четвъртата индустриална революция и дигиталните посткапитализми

Иван Кацарски – Провалите на лявото и възходът на десния екстремизъм

 

МАРКСИСТКИ КОЛИЗИИ

Ива Манова  – Георгий Плеханов versus Фридрих Алберт Ланге: два подхода към историята на материализма

Максим Мизов – Цимервалд 1915–2015 г.: повтаря ли се историята или става нещо друго?

 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИ РЕФЛЕКСИИ

Анани Стойнев – Увод към „Спиридон Казанджиев за Пенчо Славейков“

Сава Сивриев – За скитника-чудак в „Стихотворения“ (1901, 1904) на Пейо Яворов

Яна Митева – „Новият“ и „старият“ Хюм

 

ФИЛОСОФСКИ ДЕБЮТИ

Илия Тодоров – Действителната свобода като възможна чрез Другия

Виниций Петров – Личностната идентичност и любовта

 

СЪБИТИЯ И КНИГИ

Силвия Кръстева – 31 международен Хегелов конгрес

Нонка Богомилова – Етносимволизъм и идентичност

Петя Пачкова – „Политиката като обоняние и парфюмерия“ (Максим Мизов)

Иванка Стъпова – Езикът на цветовете

 

 

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване