Нормативни документи

Политика за осигуряване и поддържане на качеството на обучение в докторските програми на ИФС – БАН

Въпросник за докторанти

Атестационна карта за оценка на работата на докторантите в ИФС – БАН

Важна информация от ЦО-БАН относно промяна в таксите за кандидатстване и обучение на докторанти в БАН

Правилник за обучението на докторанти в ИФС

Критерии за оценка на работата на докторантите във връзка с разпределение на средствата за допълнителни стипендии на докторантите в редовна форма на обучение в БАН, приети с решение на НС от 2 април 2019 г., Протокол № 12

Правила за разпределение на средствата за допълнителни стипендии на докторантите в редовна форма на обучение в ИФС-БАН, предоставяни като трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката, на основание постановления 90 и 115 на Министерския съвет

Квалификационна характеристика на ОНС доктор по “Социология”