Търсене
Close this search box.

Българска народопсихология и политика (антология), съст. проф. дсн Таня Неделчева

 

Таня Неделчева, студия, съставителство, бележки

БЪЛГАРСКА НАРОДОПСИХОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА  

(антология)

Изучаването на редица народопсихологични оценки за спецификата на политическите отношения, за образа на политика в съзнанието на традиционния българин, за трансформиране на ценностите в този аспект, вникването в миналото ще способства за по-дълбокото навлизане в особеностите на нашето политическо настояще. Именно тоталната политизация на социалния живот е основната причина за създаването на настоящата антология. Основният критерии, който е в основата на подбора на текстовете е да се тематизира отношението народопсихологически характеристики на българите и “правеното” на политика, второ, да е релевантен, в една или друга степен на съвременната политическа динамика в България днес. Няма съмнение, че подобен поглед към миналото ще спомогне за по-дълбоката и точна рационализация на политическите отношения в съвременна България

 

 

ОБИТАВАНЕ И ИДЕНТИЧНОСТ 

Таня Неделчева

Основна цел на изследването са измеренията на локалното, отделното, провинциалното, релевантно спрямо идентичността. Самоосмислянето на личността по време и в ценностно отношение започва с най-близкото обкръжение от хора и предмети като постепенно хоризонтът на съотнасяне се разширява. Базисното, фундиращото в идентичността е онова, което е в началото. Може и да се каже, че изследването е насочено към местното общество, което е носител на културното своеобразие. Именно интериоризирането на тази култура създава носещите пластове на идентичността. И затова е разбираем призивът на гръцкия философ Христос Янарас за борба за запазване на регионалната култура, защото противното означава тотална деструкция на всяка идентичност.

 

Алманах на Института по философия и социология при БАН

Първо издание. Алманахът е с обзорен характер и ще бъде издаван на всеки две години. В него ще бъдат включвани избрани аналитични текстове на учени от института, представящи значими резултати от научно изследователски проекти през предходните две години. Това издание отразява изследвания, реализирани презпоследните две години.

Две издания по проект „Факторна детерминираност на „икономиката в сянка“ и подходи за ограничаването ѝ в българското общество“

Едновременно излезнаха от печат монография и сборник доклади от националната конференция по проекта. И двете издания са със свободен достъп