Търсене
Close this search box.
BNSF_logo_high_q

Образите на науката в дигиталния свят: между социалнте мрежи и интернет медиите

Проектът е финансиран от Фонд „Научни изследвания“ по договор № КП 06-Н55/6

Период на изпълнение: ноември 2021 – ноември 2024

Проектът е фундаментално изследване, което има за цел да обоснове  ново интердисциплинарно научно поле – образите на науката в дигиталното публично пространство  –  и  да   разработи   многоизмерна   теоретична  рамка   за   неговото осмисляне.  Проектът се  реализира   от  колектив  от  утвърдени  и  млади  учени  и  в сътрудничество с чуждестранни специалисти в областта.

За постигането на целта екипът на проекта планира да:

  • разработи методология,  която  да  даде  възможност  за  количественото измерване и качествен анализ на разпространението на различните образи в мрежата;
  • идентифицира ключовите  актьори,  които  участват  във формирането  на образите на науката и тяхната типологизация;
  • анализира разликата между образите на науката в официалните дигитални медии и социалните мрежи;
  • разкрие представите за науката на различни социални групи.

Актуалността на проекта е в проблематизирането и изследването на една от основните предпоставки, които обаче сравнително рядко привличат научното внимание у нас, за реализирането  на всяка стратегия и политика в областта на научните изследвания,  а именно – публичните представи за науката.

Теоретичната рамка и методологията  са иновативни и интердисциплинарни. Методологията включва два компонента, които са оригинални не само за българската, но и за  международните  изследователски  практики: 1) прилагане  на теорията на дееца-мрежа като теоретична рамка;  2) използване  на машинно самообучение за количествен анализ на големи текстови масиви. Проектът предвижда  също провеждането на представително анкетно проучване и на фокус групи.

Основните научни резултати, които ще бъдат публикувани в списания с импакт фактор или импакт ранг и в реферирани списания и сборници, са: а) относително цялостна интердисциплинарна теоретико-методологическа рамка за анализ на образите на науката в дигиталното пространство; б) исторически анализ на възникването на конкретните образи на науката; в) типологизиране образите на науката и актьорите, които участват в тяхното формиране; г) разработване на дигитална инфраструктура за анализ  на големи данни; д) създаване на информационен корпус със свободен достъп до базата данни.

Планът за разпространение на резултатите е насочен към различни целеви аудитории, към които ще се прилага различен подход и таргетирани послания.

Устойчивостта на изследванията  ще се гарантира чрез създадената  инфраструктура, формирането  на  интереси  и  знания  на  млади  учени в  областта и  създаването  на проблемна група за изследване на образите на науката.

Ключови думи: образи на науката, теория за дееца-мрежа, дигитализация, машинно сомаобучение, големи бази данни

Екип

гл.ас. д-р Мартин Й. Иванов – ръководител на научния колектив проф. дсн Пепка Бояджиева

проф. дсн Кръстина Петкова ас. д-р Светломир Здравков ас. д-р Петя Климентова

д-р Димитър Кацарски

ред. докт. Ралица Димитрова

 

Консултативен съвет

Klaus Helkama – Professor in Social Psychology, University of Helsinki, Member of the Finish

Academy of Sciences

Martin Bauer – Professor, Department of Social Psychology, London School of Economics Alexander Todorov – Leon Carroll Marshall Professor of Behavioral Science and Rosett Faculty Fellow, The University of Chicago Booth School of Business, Perception and Judgment Lab

„Европейски „градове на водата“: сравнителни аспекти на регионалното развитие на случаите на Виши, Франция и Велинград, България“.

Проектът проучва социалните и културните измерения на минералната вода и термалното наследство като ресурс, подложен на процес на комодификация в България и Франция. Срок за изпълнение 12.2021-04.2024