Търсене
Close this search box.

Обсъждане на дисертационен труд на доц. д-р Веселин Петров

На 22 юни 2011 г. от 14:00 ч. в залата на ул. “Сердика” № 4, София е насрочено със Заповед на Директора на ИИОЗ № РД 18-215/27.05.2011 г. разширено заседание (семинар) на секция “Знание и реалност: модели, методологии и евристики” за обсъждане и вземане на решение за готовността за защита на дисертационен труд “Процесуалната философия: история и съвременност”, разработен от доц. д-р Веселин Петров, за придобиване на научната степен “доктор на науките”, в състав:
1. Проф. дфн Александър Андонов от Философски факултет на СУ “Св. Кл. Охридски”, специалност онтология;
2. Проф. дфн Любен Сивилов от Философски факултет на СУ “Св. Кл. Охридски”, специалности онтология и епистемология;
3. Проф. дфн Стилиян Йотов от Философски факултет на СУ “Св. Кл. Охридски”, специалност съвременни философски учения;
4. Проф. дфн Димитри Гинев от Философски факултет на СУ “Св. Кл. Охридски”, специалност съвременни философски учения;
5. Проф. дфн Пламен Макариев от Философски факултет на СУ “Св. Кл. Охридски”, специалности онтология и съвременни философски учения;
6. Проф. д-р Христо Тодоров от Департамент по философия и социология на НБУ, специалности онтология и съвременни философски учения;
7. Проф. д-р Франсоа Бийтс от Факултет по философия и хуманитаристика на Университета в Лиеж, Белгия, специалист по процесуална философия;
8. Проф. дфн Иван Кацарски (ИИОЗ – БАН), специалност съвременни философски учения;
9. Доц. д-р Златко Стоянов от Философски факултет на СУ “Св. Кл. Охридски”, специалности съвременни философски учения и история на философията;
10. Проф. дфн Димитър Цацов от секция “Знание и реалност: модели, методологии и евристики” към ИИОЗ, специалности онтология и история на философията.

Поканват се желаещите да присъстват.

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Албена Накова – Манолова

с тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Мария Димитрова Желязкова

С тема „Социална политика: ориентири, флуктуации и деформации“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата