Търсене
Close this search box.

Общество под ключ: проблеми на социологическото изследване в условия на (пост) кризисни ситуации. Екатерина Любенова Маркова, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“ ISBN 978-619-245-162-2 ISBN 978-619-245-166-0 (online)

АНОТАЦИЯ

Тази монография има за цел, през призмата на критичен анализ на ефектите от пандемията, предизвикана от Ковид-19, да очертае възможни социологически подходи за изучаване на обществото в (пост)кризисна ситуация, да осветли важни изследователски ограничения и да предложи решения.

За да се изпълни поставената цел, книгата е дисциплинирана в рамките на няколко основни задачи: критичен анализ на развитието на пандемията от Коронавирус в света, Европа и България: социални актьори и механизми за контрол на кризата, мерки и уязвими групи, конфликтни зони и групови противоречия. Втората задача е анализ и картографиране на специално конструирани заради пандемията бази данни и информационни ресурси, с техните предимства и ограничения, и приложението им за контрол и управление на кризата с пандемията. Третата задача е да се направи критична рефлексия на социологически теории и инструменти, които биха могли да се прилагат при изучаване на обществени феномени в условия на многоаспектна и бързо развиваща се криза със специален фокус върху предизвикателствата пред социологията и методологията на емпиричните изследвания в (пост)кризисна ситуация.

Книгата е предназначена не само към специалисти в областта на социологията, социалната психология, философията, публичните политики и методологията на емпиричните изследвания, но и към всеки читател с интереси към хуманитарното познание и съвременните предизвикателства да живеем заедно.

Книгата е достъпна на адрес: https://press.bas.bg/bg/eBooks-105/show-106(37)

Алманах на Института по философия и социология при БАН

Първо издание. Алманахът е с обзорен характер и ще бъде издаван на всеки две години. В него ще бъдат включвани избрани аналитични текстове на учени от института, представящи значими резултати от научно изследователски проекти през предходните две години. Това издание отразява изследвания, реализирани презпоследните две години.