Общности и идентичности

Секция „Общности и идентичности” е създадена през 2008 г. в резултат от сливането на тогавашните секции „Общности и социална стратификация” и „Етносоциология и социална психология”, в които са работили учени като Стоян Михайлов, Минчо Драганов, Николай Тилкиджиев, Веска Кожухарова-Живкова и други.

Научната проблематика на секцията е в области, които са актуални, водещи и значими за съвременната социологическа наука, както и в изследователски полета, свързани с особеностите на българското общество в контекста на глобализацията, глокализацията и членството в ЕС, разбирани като сложни социални процеси на трансформация и постмодернизация, обхващащи всички социални структури, институции, социални групи и слоеве. В теоретическите търсения и научни разработки на учените от секция „Общности и идентичности” се надграждат наследените традиции и съвременните постижения на социологическите, етносоциологическите и социално-психологическите изследвания на предизвикателствата, пред които е изправено съвременното българско общество. В съответствие с националните приоритети в науката (социални взаимоотношения, структури, общности и групи, национална идентичност, история и култура, преоценка на социалните ценности, социално изграждане, образование, проблеми на етническите общности и културно взаимодействие), са определени и водещите области в работата на секцията:

 • Социални групи, общности, социална стратификация и неравенства; Средни класи и слоеве; Елити;
 • Етносоциология и етнопсихология – етнически общности, нация, национализъм, междуетнически отношения и общуване в когнитивен план, етническа толерантност в контекста на представите за собствения и другия етнос, модели на междуетническо общуване; етническо напрежение, етническо сближаване, етническо изключване;
 • Социални дистанции, Ние- и Те-образи, социални представи, предразсъдъци и стереотипи в късната модерност;
 • Идентичности – национална, етническа, и културна идентичности;
 • Историческа социология на национализмите на Балканите;
 • Социална психология, когнитивна психология, сравнителна социокултурна психология – социално общуване, социално познание, интелект, социализация;
 • Демографска политика, миграции и бежанци; флуидна идентичност в контекста на завръщащите се мигранти.
 • Урбанистична социология; взаимоотношения град-село;
 • Социология на селото и на селските общности, регионални неравенства, анализи на аграрни политики и социалния контекст на иновациите в земеделието; градско земеделие;
 • Предприемачество, малък и среден бизнес; предприемачески модели; устойчиво развитие, неформална икономика и заетост;
 • Изследвания на социалния пол;
 • Образование, образователни политики и обвързването им с пазара на труда; неравенства в достъпа до образование по пол, етнос, местоживеене и др.;
 • Стил на живот, модели на потребление и свободно време;
 • Средни класи, локални общности; модели на потребление, стил на живот и социални структури в сравнителна перспектива: България, Япония, Китай и Тайван;
 • Местни празници;
 • Местни ресурси за справяне с кризи, включително и с пандемията от Ковид-19;
 • Историческа социология на социализма и пост-социалистически политики на паметта, социална история и памет за войните на Балканите през ХХ век.
 • Социалният капитал и неговите трансформации;
 • История на социологията;
 • Историческа социология, популизъм, критическа теория;
 • Управление на човешките ресурси;
 • Изследвания на медиите: общностни медии и предавания за ромите, образа на ромите в медиите; полово отзивчива и полово чувствителна комуникация за работещи в общностни медии; пространства на етническо мълчание и междуетнически диалог; храна, хранене, медии;
 • Социология на медицината и здравеопазването; изследвания на детството; изследвания на родителството.

Състав

Проф. дсн Мая Келиян– завеждащ секция
mayakeliyan@gmail.com 

Гл. ас. д-р Дона Пикард 
dona.pickard@gmail.com

Гл. ас. д-р Светлана Христова

svetlana.hristova2012@gmail.com

Ас. д-р Георги Медаров

georgimedarov@gmail.com

Ас. д-р Чавдар Маринов

CV Europass format

 tchmarinov@gmail.com

Ас. д-р Мария Мартинова

martinovamaria01@gmail.com

Цецка Хаджигеоргиева – докторант

Димитрина Попилиева – секретар
dimitrina.popilieva@gmail.com