Търсене
Close this search box.

Общо събрание

Въз основа на писмо на БАН с изх. № 72-00-99 от 13. 11. 2017 г. насрочваме на 23. 01. 2018 г., вторник,  съвместно заседание на Научния съвет и Общото събрание на ИИОЗ за приемане на годишния отчет за научно-изследователската, учебна и финансова дейност на ИИОЗ за 2017 г.
Събранието ще се проведе от 13:00ч. в Заседателната зала на Икономическия институт на БАН при следния дневен ред:
1. Обсъждане и приемане на отчета на ИИОЗ за научно-изследователската, учебна и финансова дейност на ИИОЗ за 2017 г.
2. Разни

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване