Търсене
Close this search box.

Обява за конкурси за главни асистенти

ДВ бр. 68/02.08.2013 г

23. – Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН – София, обявява конкурси за главни асистенти по: специалност „Естетика“, професионално направление 2.3. Философия, за нуждите на секция „Култура, ценности и морал“ – един; специалност „Философия“, професионално направление 2.3. Философия, за нуждите на секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, София 1000, ул. Московска №13А, тел. 02/980 90 86.

Конкурс за професор, направление Социология, за нуждите на секция „Стратифи­кация, неравенства и мобилност“

Рецензии и становища за участие на доц. д.с.н. Румяна Желева в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“. Конкурсът бе обнародван в Държавен вестник, бр. 104 от 15.12.2023

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите