Търсене
Close this search box.

ОБЯВА за ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ образователна и научна степан ДОКТОР по философия, 2.3

на Игор Стоян Коцич

Защита на дисертация на 9 май, четвъртък от 14,30 часа за получаване на образователна и научна сте­пен ДОКТОР по специалност ФИЛОСОФИЯ– 2.3., на докторант на самостоя­телна подготовка Игор Стоян Коцич с научен консултант д-р Сергей Мето­­диев (по докторска програма Философия на религията и религи­ознание, към секция/катедра „Религия, вярвания, светоглед – ИИОЗ-БАН) :

На 9 май,четвъртък от 14,30 часа, в заседателната зала на ИИОЗ-БАН на ул. Сердика 4, София, свободен докторант Игор Коцич ще защити дисертация на тема: ФИЛОСОФСКИ  АНАЛИЗ НА  АНТРОПОЛОГИЧНИТЕ И КОСМОЛОГИЧНИ ИДЕИ НА МИТРОПОЛИТ ЙОАН ЗИЗИУЛАС.

Защита ще се състои пред Научно жури, избрано от Научния Съвет на Института за изследване на обществата и знанието – ИИОЗ, Българска Академия на науките в състав:

     Председател – Проф.дфн Стефан Пенов( БАН) – рецензент;

     Членове: 1/ Проф. дфн, дпн Петко Ганчев (МВБУ ) – рецензент.

                        2/ Проф.,д-р Николй Михайлов( СУ)  – становище.

                        3/ Доц.,д-р Емилия Ил.Петрова(БАН ) – становище.

                        4/ Доц.д-р Цветина Рачева( СУ) – становище.

Материалите по защита на дисертацията са предоставени в срок и се нами­рат в канцеларията на ИИОЗ-БАН. Авторефератът, писмените рецензии и становища са публикувани по интернет на страницата на ИИОЗ-БАН (http://ips-bas.org)

 

Рецензия от проф. дфн Стефан Пенов относно дисертационния труд на Игор Стоян Коцич “Философски анализ на антропологичните и космологични идеи на митрополит Йоан Зизиулас” за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3 “Философия”, научна специалност “Философия на религията”

Рецензия от проф. дфн дпн Петко Ганчев относно дисертационния труд на Игор Стоян Коцич “Философски анализ на антропологичните и космологични идеи на митрополит Йоан Зизиулас” за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3 “Философия”, научна специалност “Философия на религията”

Становище от проф. Николай Михайлов относно дисертационния труд на Игор Стоян Коцич “Философски анализ на антропологичните и космологични идеи на митрополит Йоан Зизиулас” за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3 “Философия”, научна специалност “Философия на религията”

Становище от доц. д-р Емилия Ил. Петрова относно дисертационния труд на Игор Стоян Коцич “Философски анализ на антропологичните и космологични идеи на митрополит Йоан Зизиулас” за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3 “Философия”, научна специалност “Философия на религията”

Становище от доц. д-р Цветина Рачева относно дисертационния труд на Игор Стоян Коцич “Философски анализ на антропологичните и космологични идеи на митрополит Йоан Зизиулас” за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3 “Философия”, научна специалност “Философия на религията”

Автореферат на Игор Стоян Коцич относно дисертационния му труд “Философски анализ на антропологичните и космологични идеи на митрополит Йоан Зизиулас” за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3 “Философия”, научна специалност “Философия на религията”

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Албена Накова – Манолова

с тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Мария Димитрова Желязкова

С тема „Социална политика: ориентири, флуктуации и деформации“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата