Търсене
Close this search box.

Обява по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за доставка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: “Доставка на компютърно оборудване, принадлежности и периферни устройства за нуждите на ИФС – БАН”

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

 

 

Документация към Обява по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за доставка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет:

 

“Доставка на компютърно оборудване, принадлежности и периферни устройства за нуждите на ИФС – БАН”

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

 

 

Обява за събиране на оферти

Обявата за обществената поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Приложения:

Приложение № 1 – Техническа спецификация за възлагане на поръчката;       Указания към участниците, включващи и указания за подготовка на офертата;  

Приложение № 2 – Образец на единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – в MS Word файл;

Приложение № 3 – Образец на Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;

Приложение № 4 – Образец на Декларация от третите лица, че са съгласни да предоставят ресурсите си на участника – във връзка с чл. 65 от ЗОП;

Приложение № 5 – Образец на Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Техническа оферта);

Приложение № 6 – Образец на Ценова оферта;

Приложение № 7 – Проект на договор

Документи се подават тук.

 

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване