Търсене
Close this search box.

Конкурси за професор и доценти

67. – Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН – София, обявява конкурси за: професор по специалност „Социология“, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“; доценти по: специалност „Социология“, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция „Общности идентичности“ – един; специалност „Философия“, професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Онтологически и епистемологически изследвания“ – един; специалност „Философия“,професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“ – един; специалност „Философия“, професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Логически системи и модели“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, София 1000, ул. Московска 13А, тел. 02/980-90-86.

ДВ бр. 53/18.06.2013 г.

Конкурс за професор, направление Социология, за нуждите на секция „Стратифи­кация, неравенства и мобилност“

Рецензии и становища за участие на доц. д.с.н. Румяна Желева в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“. Конкурсът бе обнародван в Държавен вестник, бр. 104 от 15.12.2023

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите