Търсене
Close this search box.

Онлайн достъпна монография на проф. Мая Келиян

Монографията е преработено и допълнено издание на дисертацията за получаване на научната степен „доктор на науките” на Мая Келиян на английски език. Публикувана е онлайн през октомври 2013 г. на интернет портала PECOB – Portal on Central Eastern and Balkan Europe by IECOB and AIS, University of Bologna. В текста потреблението се възприема като ключ за разбиране на съвременните общества. Посредством изследване на моделите на потребление в България и Япония се извеждат общи и специфични характеристики и тенденции в социалното структуриране на двете общества, техните принципни сходства и различия, както и мястото и ролята на средните им слоеве във всяко едно от двете потребителски общества. 

Монографията може да бъде открита следния интернет адрес:

http://www.pecob.eu/Consumption-patterns-middle-strata-Bulgaria-Japan

 

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване