Търсене
Close this search box.

Откриване на специализиран научноизследователски и приложен център SHARE България

На 23 юли 2019 г. в сградата на Института за изследване на обществата и знанието при БАН (ИИОЗ-БАН) на ул. „Сердика” № 4 се откри Специализиран научноизследователски и приложен център SHARE-България, създаден и оборудван в рамките на Консорциум SHARE ERIC България по Националната пътна карта за научна инфраструктура 2017-2023 г. (СПОРАЗУМЕНИЕ № Д01-162/28.08.2018 г.)

На откриването присъстваха зам.-министърът на образованието и науката г-жа Карина Ангелиева, проф. д-р Йоана Спасова-Дикова – научeн секретар на БАН, представители на ръководството на ИИОЗ-БАН – проф. д.ф.н. Веселин Петров, проф. д.с.н. Емилия Ченгелова, доц. д-р Албена Накова,, доц. д-р Валери Личев, проф. д.с.н. Пепка Бояджиева, членове на изследователския колектив по проекта и на институтската колегия, както и журналисти от столични медии.

Гл. ас. д-р Екатерина Маркова, координатор на националния консорцуим по проекта, откри събитието и подчерта, че моментът е наистина тържествен – отбелязва се създаването на национална научна инфраструктура за бъдеща работа на българските учени, експерти и публична администрация с данни от Изследване на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа (SHARE). Това събитие не би било възможно без финансовата, административната и експертната подкрепа от страна на Министерство на образованието и науката.

В приветствените си думи г-жа Ангелиева изтъкна значимостта на научната инфраструктура SHARE ERIC и необходимостта последователно и неотклонно политиците да се убеждават във възможностите, които тя предоставя с анализирането на данните не само за България, но поставяйки нашата страна в европейски контекст. Тя каза, че от 2020 г. ще стартира новата програма „Хоризонт Европа”, в която се очертават няколко акцента – борбата с раковите заболявания, климатичните промени, разрастването на градовете, чистотата на почвата и качеството на водите. Първоначалната идея е била да няма обособена изследователска програма за обществени и хуманитарни науки, но впоследствие това виждане е преодоляно, защото макар и от сферата на природните науки всички изброени проблеми в крайна сметка се отнасят до хората – до техния живот, препитание, възприятия и оценки. Г-жа Ангелиева завърши с признанието, че изпитва както въодушевление от факта, че има достатъчно подготвени български изследователи, успешно включени в международните научни мрежи, така и притеснение от задачите и отговорностите, които им се възлагат.

Проф. д-р Йоана Спасова-Дикова, научен секретар на направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност”, връчи поздравителен адрес от името на Председателя на Българската академия на науките акад. Ревалски, като акцентира върху включеността на България в международните научни инфраструктури, административната и финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката по линия на Националната пътна карта за научни инфраструктури 2017-2023, възможностите за междудисциплинарно изследване на наболели за обществото ни проблеми, в които наред с утвърдените учени се привличат и млади и перспективни изследователи.

Приветствие направи и директорът на ИИОЗ-БАН проф. Веселин Петров, който подчерта качествата на научноизследователската страна на проекта, но посочи и богатството от възможности за използването на неговите резултати в практиката. Финансовата и административната подкрепа от страна на МОН и Националната пътна карта за научна инфраструктура имат ключова роля за модернизиране на и обновяване на изследователския капацитет на ИИОЗ-БАН.

За работата на колектива по проекта говориха гл. ас. д-р Екатерина Маркова, ръководител на колектива, и доц. д-р Боряна Богданова от екипа на СУ „Св. Климент Охридски“.

С кратък 3-минутен видеоклип се показа същността, целите и задачите на европейската научна инфраструктура SHARE, върху която българският консорциум надгражда националния научен проект. Д-р Маркова представи учените от ИИОЗ-БАН (гл. ас. д-р Екатерина Маркова – ръководител, гл. ас. д-р Габриела Йорданова, проф. д.с.н. Румяна Стоилова, доц. д-р Васил Киров, Диана Ненкова) и от СУ „Св. Климент Охридски“ (проф. д.икон.н. Желю Владимиров – ръководител, проф. д.ф.н. Оля Харизанова, доц. д-р Николай Нетов, доц. д-р Боряна Богданова), участващи в консорциума, който успешно положи началото на тази амбициозна задача – изграждане на научен и административен капацитет за работа с панелни количествени данни от SHARE. Показа снимки от оборудвания и вече работещ научноизследователски и приложен център „SHARE-България“, както и от усилията за визуализация и разпространение на резултатите сред по-широка аудитория чрез интернет страница на проекта, страница във фейсбук и информационни материали под формата на брошура и плакат за проекта.

Доц. Боряна Богданова от СУ „Св. Климент Охридски“ разказа за въвеждането на модели от данните на SHARE в три специализирани университетски курса – сред магистри и докторанти, и подчерта, че младите хора са приели това учебно съдържание с голям ентусиазъм – именно заради конкретната връзка с наболели и важни за българското общество проблеми. Доц. Богданова изрази надежда, че работата с данни от SHARE може да бъде въведена по-широко в университетсткото образование – например и в курсове за бакалаври.

Д-р Маркова разказа също за проведените до момента информационни срещи със заинтересовани институции и обхванатите почти 150 учени и експерти, на които екипът по проекта е разказал за аналитичния и управленски потенциал на данните от SHARE. Посочи също, че са направени и първите публикации в две книги, а се очакват още две – на български учени, в рамките на проект за малки грантове.

В заключение г-жа Ангелиева обобщи, че усилията ни трябва да се обединят, защото само съвместната работа ще доведе до положителни резултати и отправи препоръки за бъдеща работа – конструиране на обучителни модули за експерти от държавната администрация за работа с количествени данни.

Накрая всички гости бяха поканени да разгледат научноизследователския център, оборудването му и създадените работни условия. Събитието завърши с коктейл и общи снимки.

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване