Търсене
Close this search box.

Открита лекция на тема „Томистката религиозно-философска доктрина за Бо­га, света и човека“

Открита  ЛЕКЦИЯ на проф., дфн Стефан Пенов, зав.секция/катедра: „Религия, вярвания, светоглед“ – ИИОЗ – БАН.

Тема: Томистката религиозно-философска доктрина за Бо­га, света и човека. (Метафизиката като онтология, епистемология, логика, антропология. Влияния на юдейската и елинската философска мисъл върху нео/томизма) .

Време: 16 юни, 2016 г. четвъртък от 14,30 часа.

Място: Заседателната зала на ИИОЗ-БАН на Сердика 4, София.

Времетраене: 2 академични часа с 30 минути за въпроси и отговори.

Прочетете още…

 

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване