Търсене
Close this search box.
hugo-kruip-ckyGhu5efWU-unsplash 2

Отново празнуваме високи академични постижения

На 12 юни д.с.н. Мария Желязкова успешно защити дисертационния си труд на тема „Социална политика: ориентири, флуктуации и деформации“.

Научното жури, с председател проф. д.с.н. Мая Келиян, даде висока оценка на приносите на д.с.н. Мария Желязкова.

Състав на Научното жури:

Председател:
Проф. д.с.н. Мая Келиян –– ИФС – БАН

Членове:
Проф. д.с.н. Теменуга Ракаджийска  – УНСС
Проф. д-р Георги Петрунов – УНСС
Проф. д.с.н. Карамфил Манолов – ИФС-БАН
Проф. д.с.н. Таня Неделчева – ИФС-БАН
Проф. д.с.н. Георги Найденов – УНСС
Доц. д-р Теодора Пенева – ИИИ-БАН

Материалите по защитата на дисертацията са тук.

Специален брой на списание Southeastern Europe

Проф. д.с.н. Васил Киров и д-р Бранка Анджелкович са гостуващите редактори на специален брой на списание Southeastern Europe на тема „Future of Work & Platform Economy in Southeastern Europe“. Покана и срокове за подаване на научни статии.

Конкурси за академични длъжности – ДВ, бр. 58, 9 юли 2024

ИФС при БАН обявява конкурси за: Професор, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Публични политики срещу бедността и социалното изключване), за нуждите на секция „Публични политики и

Алманах на Института по философия и социология при БАН

Първо издание. Алманахът е с обзорен характер и ще бъде издаван на всеки две години. В него ще бъдат включвани избрани аналитични текстове на учени от института, представящи значими резултати от научно изследователски проекти през предходните две години. Това издание отразява изследвания, реализирани презпоследните две години.