Търсене
Close this search box.

ОЩЕ ЕДИН „ПИТАГОРЕЕЦ“ ОТ ИИОЗ

ОЩЕ ЕДИН „ПИТАГОРЕЕЦ“ ОТ ИИОЗ

 

На 18 май 2017 г. се състоя връчването на годишните награди „Питагор“ на МОН за 2017 г. Радостната новина за нашия Институт е, че се сдоби с още един „питагореец“.  На нашата колежка гл. ас. д-р Благовеста Илиева Николова бе присъдена Поощрителна награда за млад учен в областта на хуманитарните и социални науки. Тя получава грамота и плакет и парична награда от 2 000 (две хиляди)  лв. Да й е честито! Тя е вторият учен от Института, станал носител на награда „Питагор“ в една от различните категории на наградата. Това е много добро постижение и за самия Институт. Малко са научните институти и факултетите на университетите, които могат да се похвалят с повече от един носител на тази престижна награда. Нека да се поздравим с постижението!

 

Гл. ас. д-р Благовеста Илиева Николова (33 г.) развива научната си дейност в областта на политическата философия ифутурологията. Специализирала е в Laboratory for Ethical Governance of Information Technologies (LEGIT), Университет в Намюр, Белгия (2015 – 2016). Нейните разработки през периода 2014 – 2016 са в областта на прогнозирането и ролята на неопределеността, както и на трансформация на прогнозирането в обществата, основани на знанието, като 3 от тях са публикувани в чуждестранни реномирани издания, а 2 в специализирани български издания. Има 5 участия в национални и международни проекти, 3 от които са финансирани от Европейската комисия по програма „Хоризонт 2020“, по 7-ма Рамкова програма и по програма „Еразъм+“. Те се отнасят до бъдещето на миграцията, граничния контрол и европейската концепция за отговорни изследвания и иновации. Изнесла е 4 доклада по тях на международни форуми в Люксембург, Австрия, Германия и Испания. Две от публикациите й през този период са в чуждестранни издания с импакт фактор, има 10 цитирания в авторитетни издания според Scopus и Google Scholar. Има номинация за наградата на БАН за най-млади учени „Иван Евстатиев Гешов“. В своите публикации тя разработва значими за нашето общество проблеми като: как водещи глобални прогнози интерпретират същността и бъдещето на миграцията, какви са елементите на един адекватен прогностичен анализ на миграцията към и през Балканите, какви биха били ефектите от нарастващото технологизиране на процеса на граничен контрол и предстоящото реализиране на инициативата „Интелигентни граници“ на ЕС и др.

 

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване