Търсене
Close this search box.

Поздравления за колегите от Института за изследване на обществата и знанието за изпълнението на „Култура на дарителство в сферата на образованието: социални, институционални и личностни измерения”, отбелязан от Фонд „Научни изследвания“ като пример за успешно изпълнен проект в областта на обществените и хуманитарни науки

Пример за успешен проект, финансиран от ФНИ:

„Култура на дарителство в сферата на образованието: социални, институционални и личностни измерения”

Договор № ДФНИ-К02/12 от 12 декември 2014 г.

Ръководител: проф. д.с.н. Пепка Бояджиева

Институт за изследване на обществата и знанието – БАН

Проектът е фундаментално изследване, което има за цел да обоснове ново интердисциплинарно научно поле – дар и дарителството в сферата на образованието. Проектът анализира културата на дарителство в образованието; изследва практиките на дарителство в образованието в различни исторически периоди у нас и откроява факторите, които влияят върху формирането на културите на дарителство; проучва готовността за дарителство в сферата образованието и факторите, които я обуславят, на различни социални групи от съвременното българско общество; разкрива мобилизационните ресурси на културно-историческото наследство с оглед формирането на култура на дара в българското общество.

            В резултат на проекта е създаден оригинален корпус – КоДар – http://dar.webclark.org/. който е включен към корпусите в рамките на Национална интердисциплинарна изследователска е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH: КЛаДА-БГ.

            Подготвени са: а) мобилна изложба с исторически архивни документи и графики с резултати от социологическия анализ, която е представена в основни национални и местни публични институции вкл. и в Народното събрание, както и в училища; б) електронна презентация на избрани исторически архивни документи и факти за дарителство. Разработени са учебни модули.

Научните резултати са публикувани в колективен сборник с международно участие, 14 статии (2 в списания с IF и SJR) и 20 доклада са представени на 17 международни и 2 национални форума.

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване