Търсене
Close this search box.

Покана за кандидатстване на докторанти за мобилности в чужбина с цел обучение по програма „Еразъм+”

ban_zgrada

 

Мобилностите са със срок от 3 месеца до 1 година и могат да имат за цел посещаване на курсове (кандидатите са с предимство), работа над дисертация, ползване на чуждестранни библиотеки и архиви в чуждестранен университет. Еразъм студентите с цел обучение са освободени от плащането на академични такси в приемащия университет.

 

Грантовете са, както следва:

Приемаща държава

Месечeн грант евро

Дания, Ирландия, Франция, Италия, Австрия, Финландия, Швеция, Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия, Белгия, Чехия, Германия, Гърция, Испания, Хърватия, Кипър, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Словения, Исландия, Турция

500

Естония, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Румъния, Словакия, Македония

450

Насърчава се кандидатстването на докторанти със специални потребности, които имат право на допълнителен грант.

Селекцията ще се проведе при следните критерии:

1.Да са граждани на Република България, да са официално признати от България за бежанци или да са постоянно пребиваващи чужденци. 2. Да са редовна, задочна или свободна докторантура към БАН през целия период на мобилността /докторантурата не се прекъсва/. 3. По мотивационно писмо. 4. Владеене езика на приемащата страна или езика, на който ще се води обучението /англ./ на ниво В1 или по-високо. За целта се представя Европейски езиков паспорт /Europass/ за самооценка и копия от езикови сертификати /ако има/. Ще бъде проведен езиков изпит за целите на Програмата от Центъра за обучение при БАН. Езиковото ниво не е определящо, то може да е по-ниско към момента на кандидатстване, след което ще се окаже съдействие за постигането му. 5. Докторанти, които са участвали в програмата до момента имат право да кандидатстват отново, така че сумата от месеците да не надхвърля 12. Предимство имат кандидатите, които досега не са осъществявали Еразъм мобилност.

Копие на заповед за зачисляване, мотивационно писмо, копие на лична карта, свидетелства за владеене на език, както и CV в Europass формат се представят с придружително писмо от института, бланка за което има на сайта на БАН (www.bas.bg), след кликване върху логото на програма „Еразъм+” долу вляво, секцията „За докторанти”.

Пак там има списък на договорите на Академията с университети-партньори по страни в съответните области на знание. Докторантите могат да кандидатстват по всеки договор, независимо дали е сключен от тяхното научно звено или от друго, стига да е в подходяща област на знание като допълнително ще бъде поискано съгласие от страна на института сключил договора.

Мобилностите се провеждат приблизително в периода 1 юли 2016 – 30 септември 2017.

Краен срок за кандидатстване: петък, 25 март 2016.

За допълнителна информация: Т. Галибова, тел. 979 5387, e-mail:

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване