Търсене
Close this search box.

Покана за конференция на тема „Градът и селото – предизвикателствата на 21 век“

През 2013 година се навършиха 100 години от рождението на проф. Живко Ошавков, с чието име се свързва легитимацията на съвременната социология в семейството на българската наука. Той е първият директор на Института по социология при БАН и първият председател на БСА.
Под негово ръководство се провеждат първите съвременни големи представителни емпирични социологически изследвания у нас.
Тази годишнина ни дава възможност за нови размисли за социологията в България, за извървения път и перспективите, за консолидация на социологическата общност.

В тази връзка организираме конференция на тема:

„Градът и селото – предизвикателствата на 21 век“

Безспорно темата на конференцията припомня за ЕСИ „Градът и селото – 68″,проведено под ръководството на проф. Живко Ошавков и повторено като “ Градът и селото – 86 “ под ръководството на чл.кор. Стоян Михайлов.

Конференцията обаче няма да бъде само за проблемите на градовете и селата на България. Тя тематично ще бъде обвързана с концепцията, че обществото практически живее в градовете и селата, реалният живот на обществото се случва чрез градовете и селата.

Очакваме на конференцията колегите да представят своите размисли за обществото като глобализиращо се и локализиращо се; като развиващо се – фрагментирано и рисково, разделено и обединено и т.н. Надяваме се,че на тази конференция ще си дадат среща теоретичните проблеми с реалния живот на многообразното ежедневие на нашия български свят.

Тръгвайки от ЕСИ „Градът и селото“, ще проведем и разговор по въпросите на методологията и методиката на емпиричното социологическо изследване.

В рамките на проблемното поле на конференцията ще се организира и самостоятелна сесия за млади социолози.

Конференцията ще се състои на 14 и 15 ноември 2013 г. в София.

Уважаеми колеги, очакваме вашите заявки до 15 октомври на адреси:
 и

Организационен комитет:
Таня Неделчева, ръководител на секция „Общности и идентичности” – ИИОЗ
Веска Кожухарова – Живкова, председател на ИК по социология на селото – БСА
Искра Дандолова, председател на ИК по урбаносоциология – БСА
Светлана Христова, ИК по урбаносоциология – БСА
Кирил Кертиков, ИИОЗ
Галина Колева, ИИОЗ
Дона Пикард, ИИОЗ

Организатори:
БСА – ИК по урбаносоциология
БСА – ИК по социология на селото
ИИОЗ – секция „Общности и идентичности”
СУБ – секция „Социологически науки“

Програма

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Програма на XIX Национална конференция по етика “Емпатия и насилие в съвременното общество”

На 16 и 17 ноември 2023г. ще се проведе XIX Национална конференция по етика “Емпатия и насилие в съвременното общество”. Организатор на събитието е секция „Етически изследвания“ към Института по