Търсене
Close this search box.

ПОКАНА за ТЕОРЕТИЧЕН СЕМИНАР НА Секция „Религия, вярвания, светоглед”

ПО ТЕМА:Философията на Филон Александър.

Кръстопъ­тища на античната философия с юдаизма и християнството.

 (The Philosophy of Philo Alexander. The crossroads of ancient Philosophy with Judaism and Christianity)

Лектор:  Докт. Недялко Ташев.

Дискутант: Проф.,Дфн Ст.Пенов,

четвър­тък, 24 юни, 2021 г. от.14,30 часа на Сердика 4,заседателна зала.

ПОКАНА

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване