Търсене
Close this search box.

ПОКАНА за ТЕОРЕТИЧЕН СЕМИНАР на Секция ”Религия, вярвания, светоглед”

Секция ”Религия, вярвания, светоглед” –ИИОЗ, БАН  продължава постоянния си теоретичен СЕМИНАР по обща ТЕМА : РЕЛИГИЯ – ЦЕННОСТИ – ИНТЕРКУЛТУРЕН ДИАЛОГ и НИ проект: “Традиционни религиозни светогледи и ценностите на XXI век“.

      ИНДИВИДУАЛНА ТЕМА Убийството и самоубийството или за дълбоката инфлация на Егото».Докладчик на семинара – Доц., дБорислав Нинов; Дискутанти: проф.,дфн.Ст.Пенов и гл.ас,д-р Севделина Николова . Заповядайте като участници или гости в четвър­тък – 12, май 2016 г. 14,30 ч. в заседа­тел­ната зала на ул.“Сердика“ 4. 

Прочетете още…

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване