Търсене
Close this search box.

Покана за теоретичен семинар

Уважаеми колеги, Секция ”Религия, вярвания, светоглед” – ИИОЗ, БАН  продължава постоянния теоретичен СЕМИНАР на 26 май 2016 от 14,30 ч. по обща тема: РЕЛИГИЯ – ЦЕННОСТИ – ИНТЕРКУЛТУРЕН ДИАЛОГ и НИ проект: “Традиционни религиозни светогледи и ценностите на XXI век“. 

ИНДИВИДУАЛНА ТЕМА:

„Информационно-пространстве­но-вре­ме­вия континуум на универсума( Загадки на Твореца и творението)“.

Докладчик на семинара – Доц., д.ик.н Ради Кабаиванов

Дискутант: проф.дфн,дпн Петко Ганчев.

зав.секция: проф.,дфн.Ст.Пенов

Прочетете още…

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване