Търсене
Close this search box.

Покана за участие в международна научна конференция на тема: „Бежанците – страхове, разбиране, съпричастност“ София, 17 май 2021 г.

/ See below for the English translation/

Институт по философия и социология

Българска академия на науките

гр. София 1000, ул. „Московска“ 13А

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

в международна научна конференция на тема:

„Бежанците – страхове, разбиране, съпричастност“

София, 17 май 2021 г.

*Удължен срок за кандидатстване до 1 март 2021 г.

UNHCR/ Zsuzsanna Gal

 

Институтът по философия и социология при Българска академия на науките организира международна конференция на тема: „Бежанците – страхове, разбиране, съпричастност“, която ще се проведе на 17 май 2021 г. в гр. София.

Каним учени, университетски преподаватели и специалисти от различни дисциплини на обществените и хуманитарните науки да представят резултати от свои изследвания, свързани със съвременното присъствие на бежанци (чужденци, търсещи и получили международна закрила) в приемащите държави и възникващите във връзка с това въпроси за тяхната адаптация и интеграция, законодателни инициативи, управленски програми за интеграция на бежанци, обществени реакции и нагласи към тях, стереотипи и представи за бежанците, доброволчество и като цяло различните взаимодействия между новодошлите и приемащото ги общество. Целта на научния форум е да инициира интердисциплинарна дискусия, която да очертае различни измерения на съществуващите проблеми, процеси и тенденции, свързани с приема и интеграцията на бежанци в локален, регионален, национален и международен контекст.

Приветстваме участието и на експерти от правителствени и неправителствени организации, имащи отношение към поставената проблематика.

Конференцията ще се осъществи в рамките на проект „Бежанците в представите на българите – страхове, разбиране, съпричастност“ (2017-2021), финансиран от ФНИ – МОН (ДН 15/3 от 11.12.2017 г.).

Работни езици: английски и български.

Вашите заявки трябва да съдържат: заглавие на доклада, придружено от резюме (200 – 250 думи), 5 ключови думи, име и фамилия на автора и име на институцията, в която работи, както и да бъдат изпратени до до 1 март 2021 г. на следната електронна поща: .

Информация за одобрените заявки – след 1 март 2021 г.

Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в рецензиран сборник.

Краен срок за изпращане на пълния текст на докладите: 30 март 2021 г.

За участие в Конференцията не се заплаща регистрационна такса. Не се покриват пътни разходи и разходи за настаняване.

Организационният комитет следи внимателно местните и международните ограничения на пътуванията, публичните събирания и актуалните разпоредби за противоепидемиологични мерки. На този етап се планира конференцията да се проведе в хибриден формат (с присъствие на място и онлайн) Участниците ще бъдат информирани за всички промени в организационния план на конференцията с цел минимизиране на рисковете, свързани с пандемията от COVID-19.

Очакваме вашите заявки!

 

Организационен комитет:

Проф. дсн Таня Неделчева

Доц. д-р Албена Накова

Доц. д-р Мила Маева

Гл. ас. д-р Йелис Еролова

Гл. ас. д-р Мина Христова

Кремена Христова

 

*** English translation ***

Institute of Philosophy and Sociology

Bulgarian Academy of Sciences

Sofia 1000, 13A Moskovska Str

CALL FOR PAPERS

International Conference

‘Refugees – Fears, Understanding, Empathy’

Sofia, Bulgaria, 17 May 2021

*Extended deadline: 1 March 2021

The Institute of Philosophy and Sociology at Bulgarian Academy of Sciences is pleased to announce its forthcoming international conference on ‘Refugees – fears, understanding, empathy’, which will be held on May 17, 2021 in Sofia, Bulgaria.

We invite scholars, university lecturers and specialists from various disciplines of social sciences and humanities to present the results of their work related to the current presence of refugees (foreigners, seeking and receiving international protection) in host countries, addressing their adaptation and integration, legislative initiatives, integration programs, public reactions and attitudes, stereotypes and perceptions of refugees, volunteering and, in general, the various interactions between newcomers and host societies. The aim of the scientific forum is to initiate an interdisciplinary discussion that outlines various dimensions of the existing problems, processes and trends related to the reception and integration of refugees in local, regional, national and international contexts.

We also welcome the participation of experts from governmental and non-governmental organizations related to the issues raised.

The conference will take place within the project ‘Refugees in the Representations of Bulgarians: Fears, Understanding, and Empathy’ (2017-2021), funded by National Science Fund – Bulgarian Ministry of Education and Science (DN 15/3 of 11.12.2017).

Working languages: English and Bulgarian.

An abstract (200 – 250 words) along with a proposed title, 5 keywords, the author name and surname, institutional affiliation should be sent by March 1st, 2021 to the following e-mail: .

Applicants will be informed about the outcome of the selection process by March 1st, 2021.

The conference proceedings will be published in a peer-reviewed collection. Deadline for manuscript submission is until March 30th,  2021.

There is no registration fee for participation in the Conference. Travel and accommodation costs are not covered.

The Organizing Committee carefully follows the local and international restrictions on travel, public gatherings, and present anti-epidemiological measures. The conference is planned to be held as a hybrid event (on spot and online). Participants will be notified about any changes in order to minimise the risks around the COVID–19 pandemic.

We are looking forward to receiving your proposals!

Organising Committee:

Prof. DSc. Tanya Nedelcheva

Assoc. Prof. Albena Nakova, PhD

Assoc. Prof. Mila Maeva, PhD

Assist. Prof. Yelis Erolova, PhD

Assist. Prof. Mina Hristova, PhD

Kremena Hristova

Програма на XIX Национална конференция по етика “Емпатия и насилие в съвременното общество”

На 16 и 17 ноември 2023г. ще се проведе XIX Национална конференция по етика “Емпатия и насилие в съвременното общество”. Организатор на събитието е секция „Етически изследвания“ към Института по