Търсене
Close this search box.

ПОКАНА ЗА ХЕГЕЛОВ СЕМИНАР „Philosophiae religionis – logica et metaphysica“

Тема: част I. на:  ДИАЛЕКТИЧЕСКАТА ЛОГИКА на Хегел – закони на мисленето и принципи на битието огика и метафизика; онтология, епистемо­логия, антро­­по­ло­гия в религиозната философия и философията на религията).

            Лектор: проф., дфн Стефан Пенов.

Време: 9 февруари, 2017 г. четвъртък от 14,30 часа.

Място: Заседателната зала на ИИОЗ-БАН на Сердика 4, София.

Покана

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване