Търсене
Close this search box.

Представители на заинтересовани страни от девет европейски държави ще дискутират ролята на публичните политики за включването на младежите на пазара на труда

На 21 септexceptември 2016 г. Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН организира международна конференция, посветена на ролята на публичните политики за включването на младите хора на пазара на труда. В рамките на събитието участие ще вземат учени и експерти от България, Естония, Германия, Обединеното Кралство, Полша, Гърция, Италия, Швеция и Украйна.

Конференцията е част от проект „EXCEPT“ (Социално изключване на младите в Европа: кумулативни препятствия, стратегии за справяне, ефективни политики и трансфер), финансиран по програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ по грантово споразумение № 649496.

Повече информация за проект EXCEPT може да бъде открита на интернет страницата на проекта (http://www.except-project.eu/), както и на интернет страницата на Института за изследване на обществата и знанието при БАН (http://ips-bas.org/except-social-exclusion-of-youth-in-europe/).

Конференцията се провежда с любезното съдействие на Министерството на труда и социалната политика, което ще бъде домакин на събитието.

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване