Търсене
Close this search box.

Представянето на книгата Знанието като ценност, познанието като призвание

На 27 април (понеделник) 2015 г. при пълна зала се проведе представянето книгата Знанието като ценност, познанието като призвание. Юбилеен сборник в чест на проф. Пепка Бояджиева, Издателство „Изток-Запад“.

Тази книга е нашата благодарност към проф. Пепка Бояджиева за приноса й към развитието на българската социология и нейното утвърждаване на международната сцена. По повод на юбилея на проф. Бояджиева 25 колеги и приятели от България и чужбина се обединиха в многогласна рефлексия по проблеми на:

– теоретичните залози и дисциплинарните предизвикателства на съвременната социология
– идейните наследства в съвременните социални науки
– социалните и образователните неравенства
– образователната политика и нейните резултати
– академичните институции
– интерпретацията на мобилни социални реалности
– генерационните измерения на демократичното развитие

Пепка Бояджиева е професор в Института за изследване на обществата и знанието, БАН, председател на Научния съвет на института и член на Общото събрание на БАН. Тя е почетен професор по социология на образованието в Университета в Нотингам, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ и НБУ, академичен сътрудник в Центъра за академични изследвания в София, кореспондент на списание International Journal of Lifelong education, експерт към Европейската комисия. Автор е на 13 монографии, сред които Университет и общество (1998), Социалното инженерство. Политики на прием във висшите училища през комунистическия режим (2010), The LLL Hybrid: Policy, Institutions and Learners in Lifelong Learning in Bulgaria (2012, в съавторство).

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване