Търсене
Close this search box.

Представяне на Енциклопедичен речник по логика и семантика

Институт за изследване на обществата и знанието при БАН
ви кани на представяне на
Енциклопедичен речник по логика и семантика
на 16 октомври (сряда) от 16.00 часа
в залата на ИИОЗ на бул.Патриарх Евтимий 6 (бивш ИФИ)

 korica

 

През последния век в логиката, в логическата семантика и във философията на математиката се появиха много нови идеи. За съжаление това значително развитие, е малко отразено в литературата на български, а пък справочно издание – речник по логика, включващо и най-новите идеи, досега изобщо не бе издавано на български. Но вече има такова научно-справочно издание, излагащо основните понятия и концепции на съвременната логика. Разгледани са всички по-важни понятия и утвърдени от времето идващи от античността и понятия от съвременната логика, като се акцентира на по-модерната тематика. Включени и гранични за логиката, лингвистиката, епистемологията и философията на науката понятия. Много място е отделено на логическите и семантическите парадокси, на метаматематиката. Включени са и над 70 биографични и обзорно-исторически рубрики, отразяващи развитието на логиката от древността до наши дни.
За всяка рубрика са посочени възприетите съответни термини на чужди езици. Паралелното представяне на българската и чуждоезичната терминология дава и отправни точки за собствени проучвания в научната литература и в интернет.

По подробна рецензия за изданието:
ГОЛЯМОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО – ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН РЕЧНИК ПО ЛОГИКА И СЕМАНТИКА

След представянето желаещите ще могат да закупят енциклопедията с голяма отстъпка за частни лица!

 

 

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване