Търсене
Close this search box.

Представяне на Изследване на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа” (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – SHARE), Консорциум SHARE ERIC България в рамките на Националната пътна карта за научни инфраструктури 2017-2023 г. (СПОРАЗУМЕНИЕ № Д01-162/28.08.2018 г.)

На 22 февруари 2019 г. се проведе поредният информационен семинар по „Изследването на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа” (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – SHARE) на Консорциум SHARE ERIC България в рамките на Националната пътна карта за научни инфраструктури 2017-2023 г. (СПОРАЗУМЕНИЕ № Д01-162/28.08.2018 г.), на който пред представители на Българската стопанска камара (БСК) беше представена изследователската мрежа SHARE ERIC и работата у нас по двете вълни на изследването – Седма и Осма.

Домакините от БСК заявиха, че с интерес очакват представянето, тъй като в момента подготвят проект, посветен на активното стареене.   

Проф. д.с.н. Румяна Стоилова, представяйки проекта от неговото начало през 2004 г., специално акцентира върху академичното равнище, на което се провежда – обхватът на изследваните страни дава богати възможности за сравнителни анализи, а панелният му характер (повтарянето му през две години с една и съща извадка) осигурява проследимост на данните. Стабилната теоретична рамка и методология, както и строго контролираната теренна работа осигуряват надежни данни и резултати за разработване на конкретни политики и стратегии.

Гл. ас. д-р Екатерина Маркова акцентира върху плюсовете от международното сътрудничество в рамките на проекта, като показа конкретни примери от отделни страни – Германия, Чехия, Франция, Италия и Австрия  – за политики, разработени на базата на резултати от проекта.

Гл. ас. д-р Габриела Йорданова разказа за теренната работа на проведеното в рамките на Седмата вълна изследване, както и подготовката на изследването от Осмата вълна, което е планирано за тази година.

Представителите на БСК проявиха неподправен интерес към представената информация. Доколкото тенденцията е към увеличаване на пенсионната възраст, те виждат своите задачи при оптимизиране на производствения процес, увеличаване на привлекателността на работните места и задържане на наетите.

В заключение гл. ас. д-р Екатерина Маркова обясни как се получава достъп до събраните до момента данни, като подчерта, че в случай на необходимост екипът е готов да подпомогне боравенето с тях или тяхната обработка с оглед конкретни цели и анализи. В скоро време подобни обучения ще може да се провеждат и в изграждания в рамките на Националната пътна карта за научни инфраструктури специализиран Научноизследователски център SHARE ERIC България. Семинарът завърши с убеждението, че двете страни имат много допирни точки в своята работа и възможностите за бъдещо сътрудничество трябва да бъдат оползотворени.

Покана за участие в кръгла маса „Философски практики и приложно философстване“

  Секция „Етически изследвания“ към ИФС-БАН, катедра „Философия“ на ФФ, СУ „Св. Кл. Охридски“, Център за философия с деца към СУ „Св. Кл. Охридски“ и Асоциация на преподавателите по философия

Семинар на тема: „Мултисензорност за достъпност в архитектурата. Архитектура, която да видим, чуем и докоснем“

Имаме удоволствието да Ви поканим на предстоящ семинар в две части на тема „Мултисензорност за достъпност в архитектурата. Архитектура, която да видим, чуем и докоснем“ с лектори доц. д-р Кристина