Търсене
Close this search box.

Семинар на тема: „Изследване на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа” (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – SHARE) в Национален център по обществено здраве и анализи към Министерство на здравеопазването

На 19 ноември 2018 г. в Национален център по обществено здраве и анализи към Министерство на здравеопазването (НЦОЗА) се проведе семинар на тема:

„Изследване на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа” (Survey of Health, Ageing and Retirement in EuropeSHARE

Семинарът е по инициатива на координаторите от Институт за изследване на обществата и знанието при БАН (ИИОЗ-БАН) на Консорциум SHARE ERIC България в рамките на Националната пътна карта за научни инфраструктури 2017-2023 г. 

В информационния семинар участваха 29 учени и служители на НЦОЗА. Лектори от страна на ИИОЗ-БАН бяха гл. ас. д-р Екатерина Маркова, гл. ас. д-р Габриела Йорданова, проф. дсн Румяна Стоилова, доц. Васил Киров и Диана Ненкова.

Гл. ас. д-р Екатерина Маркова, ръководител на колектива и национален координатор на работата по SHARE от ИИОЗ-БАН, представи останалите членове на екипа и самия проект. Проф. д.с.н. Румяна Стоилова (ИИОЗ-БАН) се спря на провеждането на изследването от неговото начало през 2004 г. досега, като описа отделните вълни и по-специално присъединяването на новите страни членки на Европейския съюз. Гл. ас. д-р Екатерина Маркова представи подробности за SHARE и акцентира, че се регистрират и обективни данни за хората на 50 и повече години като скорост на ходене, сила на захвата, провежда се тест за дишане и издишване, анализирани са сухи кръвни проби, измерване на ежедневната активност. Гл. ас. д-р Габриела Йорданова (ИИОЗ-БАН) описа спецификите на Седмата вълна на SHARE, в която България участва за първи път. У нас изследването е проведено в периода април-септември 2017 г. и са интервюирани 2074 респонденти. Д-р Йорданова обясни отделните блокове въпроси, като специално отбеляза когнитивния тест и демонстрира измерването на силата на захвата. Присъстващите също имаха възможност да го направят с динамометрите, които се използват при изследването. Доц. д-р Васил Киров представи подготовката на Осмата вълна, която ще се проведе през 2019 г. – направения претест, проведените пробни изследвания, новите моменти като акселерометричното изследване, бюджетът на времето, възможностите за спестяване, здравния статус на лицата. Той обясни процедурата за достъп до данните.

В заключение гл. ас. д-р Екатерина Маркова представи възможностите данните от SHARE да се ползват в преподавателската дейност на колегите, за научни изследвания и публикации, както и за разработване на публични политики, свързани със здравето, стареенето и пенсионирането на населението на страната.

Представянето на изследването предизвика интерес и въпроси – за достъпа до респондентите и включването на лица от малцинствените групи, продължителността на интервютата, доколко попадналите в извадката са отзивчиви и склонни да споделят лична информация и др. под.

За контакти:

SHARE ERIC България

ИИОЗ-БАН

shareericbg {@} gmail.com

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване