Търсене
Close this search box.

Представяне на резултати от международен проект NEGOTIATE „Договаряне на възможностите за преодоляване на несигурността в ранните трудови кариери и изключеността от пазара на труда в Европа” в МТСП

 

 

 

На 6 октомври 2017г. чл.кор. Васил Николов заедно със зам. министъра на труда и социалната политика г-жа Зорница Русинова откриха дискусия, посветена на проблемите за несигурността и изключеността от пазара на труда на младите хора в Европа. Дискусията беше организирана от Института за изследване на обществата и знанието при БАН в рамките на представянето на резултатите от международен изследователски проект с ръководител на българския екип проф.Румяна Стоилова. Проектът е финансиран от ЕК по програма Хоризонт 2020 и в международния консорциум участват учени от девет научни институции от Норвегия, Германия, Великобритания, Чехия, Швейцария, Испания, Гърция, Полша, Белгия.

В представянето на резултатите участваха освен българският екип по проекта и учени от международния екип, включително неговият координатор – проф. Бьорн Хвинден, както и представители на младежки организации, държавни институции, синдикати и работодатели. Бяха представени анализи на силните и слабите страни на политиките за насърчаване на младежката заетост в България и в Европа, в т.ч. на програмата Младежка гаранция. Обсъдени бяха резултати от изследвания сред младежи и работодатели, осъществени в рамките на проекта, показващи съществуващи разминавания между търсене и предлагане на пазара на труда. Негативното значение за работодателите от предходни епизоди на безработица е по-малко в сравнение с честата смяна на работа. Същевременно младите хора са готови често с готовност да сменят работата си, за да придобиват повече опит. Други теми, върху които учените от ИИОЗ при БАН и техните колеги представиха резултати, са за прехода на младежите към собствено семейство, за възможностите и бариерите за активно действие в различните страни, за субективната оценка на младежите за безработицата и последиците от нея, за формалната и неформалната подкрепа, която получават. Специално внимание бе отделено на ролята на образователните системи за преодоляването на ранната трудова несигурност. Поставяйки тези въпроси за публична дискусия, учените насочват към значението на мненията на младите хора и на работодателите за разработването на програми за намаляване на младежката безработица и на ранната несигурност на пазара на труда с участието на засегнатите страни. Чрез подобни проекти и публични прояви  БАН се утвърждава като надежден и важен партньор при разработване  на публичните политики в България.

За повече подробности и резултати от изследванията, посетете сайта на проект NEGOTIATE https://negotiate-research.eu/, както и сайта на ИИОЗ при БАН, който изпълнява проекта от българска страна: http://ips-bas.org/negotiate/

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване