Търсене
Close this search box.

Представяне на сборника „Морал и етика на солидарността в съвременното общество“

Cover 4 0-page-001

Поредният сборник статии на секция „Етически изследвания“ вече е факт. Това е сборникът „Морал и етика на солидарността в съвременното общество“. Той е отглас от единадесетата национална конференция по етика (ноември, 2015). Съмишленици и партньори при изготвянето на сборника са Фондация „Солидарно общество“ и РКИЦ. Изданието също така е спонсорирано от Фондация „Солидарно общество“.

Представянето на сборника ще се състои на 01.04.2016, в 204 зала на РКИЦ, ул. „Шипка“ 34, от 14.00 часа. Заповядайте!

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване